Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon 106, autor: www,pixabay.com

Přístup k informacím

 • právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb.
 • zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace
 • žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba

Obec Bedřichov poskytuje informace

1. zveřejněním  (z vlastní iniciativy obce)
2. na základě žádosti
 • ústní (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
 • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání

Obec Bedřichov neposkytuje informace

 • jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. §§ 7–11 zákona 106/99 Sb.)

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení

 • 7 dní – po obdržení žádosti obec sdělí, že věc nepatří do její působnosti a věc se proto odkládá
 • 7 dní – po obdržení žádosti obec sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde
 • 7 dní – po obdržení žádosti obec vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy
 • 15 dní – po doručení žádosti obec vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní – po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání
 • 15 dní – po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem

 • poskytnutím informace – tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností
 • odložením žádosti – je-li žádost neúplná, žadatel ji přes výzvu nedoplnil nebo se žádost nevztahuje k působnosti obce
 • odmítnutím žádosti – pokud žadateli nevyhovíme rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.
 • nečinností – pokud obec neodpoví na písemnou žádost do lhůty stanovené zákonem, je to považováno za zamítnutí žádostí s právem na odvolání – odvolání proti rozhodnutí řeší Krajský úřad Libereckého kraje
Vytvořeno 14.12.2021 0:56:40 | přečteno 634x | vanvleet
load