Rok 1977

Úvod

nepřinesl žádné převratné změny. Ale možno říct v úvodní zkratce, že Bedřichov žil i letos rušně. Zasloužila se o to především velkolepá a svým způsobem jedinečná sportovní událost, jako je Jizerská padesátka a řada dalších významných závodů. Jméno obce letělo v těchto souvislostech do světa všemi sdělovacími prostředky.

K starým osvědčeným lyžařským tratím přibyla asfaltová dráha pro letní trénink lyžařů.

V létě se Bedřichov blýskl honosnou společenskou událostí – estrádou na koupališti s účastí pražských umělců. Horská služba rozvinula svou činnost v novém a teprve letos plně obdivovaném bedřichovském sídle.

MNV se postaral o propagaci novým vydáním brožury obohacené o působivé fotografie. Ústní podání a chvála sportovců na skvělé místní podmínky vykonaly také své.

Budovalo se skromněji než jiná léta. Uznání a odměny staví ale Bedřichov také letos na čestná místa – v kraji na druhé, v okrese na první.


Sport

Sportovní události přinášejí nejvíce vzruchu do života obce. Jsou to opravdové přívaly návštěvníků, kteří vstupují ve dnech konání na bedřichovskou půdu. A Bedřichov také stojí v čele těch, kdož vytvářejí podmínky pro uskutečnění těchto velkolepých akcí. Tak třeba přípravy na Jizerskou padesátku, jeden z největších masových závodů lyžařských běžců v celé Evropě, už dlouho před tím se promítají do organizační práce národního výboru a všech společenských složek, pracuje se na úpravách parkovišť a vylepšuje vše, co je v moci Bedřichovských.

Letošní Jizerská padesátka byla jubilejní, v pořadí X. a ve znamení memoriálu expedice Peru se jela 29. ledna po sedmé. Tradičně i v tomto roce ji ohrožovalo počasí svou vrtkavostí. Po dobu závodu se projevila jeho nepřízeň měrou, jaká tu dosud nebyla. Tak jí vtiskla výrazný charakter těžkého závodu, probíhajícího ve sněhové vánici na zavátých tratích. Na dokumentárních fotografiích to doloží postavy závodníků z řad vousáčů, které vítr s mrznoucím sněhem proměnil v hotové krakonoše.

Běželo v tradiční trati 50 a 30 km 6 892 závodníků, z toho 5 857 mužů a 935 žen – každým rokem přibývá odmítnutých přihlášek jak stoupá zájem a více se nedá na Jizerské hory vtěsnat, zvláště když jsou tu ještě početné řady diváků. Co to jen znamená dopravit na start závodníky, zajistit parkování vodidel a vůbec všechno zorganizovat. Vítězi se stali naši, z žen populární jablonecká sportovkyně Helena Šikolová, z mužů Jan Fajstavr ze Strakonic, oba významní českoslovenští reprezentanti lyžařského sportu na mezinárodním fóru. Ještě tři další v pořadí byli Čechoslováci. Jinak účast byla jako vždycky z mnoha zemí, kde pěstují lyžařský sport a kam doléhá věhlas Jizerských hor. Hosty zvláště milými byli dva Peruánci Vergara Collazos a Marcial Hermandez, kteří přijeli, by svou účastí uctili památku v Peru zahynulých československých horolezců.

Bedřichov v předvečer hlaholil nejvíce němčinou. Nalezli tu hromadné ubytování soudruzi z NDR. Pohotová se ukázala také německá televize, která záběry z padesátky odvysílala dříve než naše a popřála jim hojně místa.

II. ročník neméně populárního a jen více domácího závodu „Ve stopě Jizerské padesátky“ se jel 5. února. Tato akce turisticko-lyžařská se již loni ukázala jako velmi přitažlivá. Měla letos 5 520 účastníků. Pokud jde o počasí stačí napsat, že stopa zůstala jen v názvu závodu, zasypaly ji nové sněhy. Novinkou byla soutěž rodinných celků v počtu 481 a kolektivů brigád v počtu 135. Vyzněla velmi pěkně jako opravdové družné zimní radovánky s cílem prověřit si sportovní zdatnost.

Běžecké lyžařské tratě v Jizerských horách sloužily také VI. zimní spartakiádě spřátelených armád, jejíž centrem byl letos Liberec. Účast tu byla mezinárodní, sportovní esa, olympijští vítězové, mistři světa.

Se jménem Bedřichov je spjat také lyžařský závod v běhu o „Křišťálový pohár“ a. s. Sklopexport. Prvních pět míst obsadili sovětští reprezentanti, kteří hostovali v Liberci SSA. 15 km uběhl Andrejev Vitalij za 46 32 80. Platná tu byla pomoc spolupráce bedřichovských organizací KSČ, SSM, SČSP.

Lyže neopustily Jizerské hory ani v létě. Na lyžičkách na kolečkách mohli letos trénovat běžci dlouho před zimní sezonou. Klečková dráha byla vybudována v oblasti Nové louky, Blatného potoka a přehrady na Černé Nise. V rekordním čase – za měsíc byl tu položen asfaltový koberec šíře 3,5 – 4 m v délce přes 7 km, vytvářející různorodý terén s převýšením i zákruty. Dne 6. června se konala slavnostní kolaudace za účasti zástupců obce Bedřichova. Kvalitu si potom vyzkoušeli representanti ČSSR, muži i ženy. Kolečko sloužilo letní přípravě lyžařských běžců dlouho do podzimu.

A ještě podzimní dovětek k sportovním událostem. Bedřichova se dotýká nejen těsným sousedstvím, ale též početnou účastí Bedřichovských sportovní podnik Janova – podzimní běžecký a pochodový závod nazvaný „Janovských 11 a 19 km“, který letos vstoupil do II. ročníku. Měl 327 účastníků z nejrůznějších kategorií. Běželi a pochodovali školáci, letité turistky, trénovaní kluboví běžci i jen příznivci horské turistiky.


Rekreace

Druhým životodárným zdrojem Bedřichova je rekreace. V letních měsících hlavně přílivem podnikových hromadných rekreací stoupá počet obyvatelů takřka na čtyři tisíce. Letos Bedřichov hojně udělal pro zpříjemnění pobytu. Jen počasí nesloužilo. Dobudovával se objekt Dolina na koupališti, pěkná a důkladná dřevěná stavba sloužila již svým účelům, naplnil se bazén. Okolní úpravy postihly dešťové přívaly, turisté ze začátku sezony postrádali kemp, který byl již zakreslen v nově vydané mapě.

Ale zato byla velkolepá letní estráda, jakou Bedřichov ještě nezažil. Konala se také za těžkých povětrnostních podmínek na koupališti v chladném večeru 27. července. Prozatím letos s improvizovaným hledištěm, neschopným pojmout davy zájemců. Neobyčejně však zdařilá byla zásluhou slavných účinkujících. Bedřichovu se podařilo získat populární umělce, hostující toho času na libereckých výstavních trzích, z nichž někteří jsou tak trochu na Bedřichově doma. Tak se tu reprezentoval orchestr Václava Hybše se všemi svými sólisty. Pořad uváděl Karel Štědrý, s Bedřichovem spjatý letním pobytem už po řadu let, zpívala dvojice zpěvaček Martha s Tenou, populární Milan Chladil, Jiří Korn, obveselovala Helena Růžičková a další jména jako Bob Frídl a Jiří Hrzán jsou spjata se současným populárním estrádním uměním prvořadé kvality. I když je to múza lehkonohá a jména upadnou třeba v zapomenutí, je tato zábavná produkce součástí dobového koloritu. Pro Bedřichov znamenalo vystoupení velkou společenskou událost, mělo reprezentativní ráz a vyznělo srdečně. Konalo se ve znamení hesla „Brigáda pro brigádu“, pod kterým několik záběrů vysílala i televize. Na koupališti si letos brigádnicky Bedřichovští zapracovali opravdu obětavě a stejným jim oplatili umělci s příslibem každoročních setkání.


Slavnostní události

Vyslovně slavnostních událostí během roku byla celá řada. Velmi pěkně a s velkou odezvou mezi bedřichovskou veřejností a dokonce i v okresním tisku proběhlo dvojí vítání nově narozených občánků na národním výboru. Místní sbor pro občanské záležitosti se stará, aby u toho byla kytička pro maminky, hračka pro děťátko. Vhodnou pozorností je i gramofonová deska s ukolébavkami, pěkná knížka. Na únorové slavnosti vítal tajemník občánky Martina Nováka, Aleše Martínka a Lenku Klinderovou. Na dalším vítal předseda MNV Zdeněk Klindera nové občánky Karla Znojemského, Aleše Hrubého, Marka Růžičku a Janu Antošovou. Nechybí ani fotografování a tak každý z nových malých Bedřichováků má na památku snímek pro rodinné album.

Mezinárodní den žen se slavil v pohostinném Armabetonu. Májové slavnosti se začaly zapálením mírového ohně 30. dubna, před výborem byla vztyčena na 1. máje velká staročeská májka, oslav se učastnily děti pobývající na Bedřichově ve škole v přírodě. Slavnostně se připomínalo při různých příležitostech 60. výročí VŘSR. Splněn byl závazek občanů v odpracovaných hodinách. Z Bedřichova vybíhala třetí větev štafety přátelství. Potom to byla už tradiční mikulášská zase v Armabetonu.
(u příležitosti)

Byla i slavnostní zasedání MNV – především u příležitosti přejímání odměn a vyznamenání. Rok 1977 přinesl Bedřichovu čestná uznání v soutěžích a obec dostala tyto odměny: Kčs 60 000 za umístění na 4. místě v soutěžení měst a obcí na rekreačních trasách v Severočeském kraji. Rada ONV v Jablonci přiznala Bedřichovu I. Místo v soutěži o zvelebení obce s odměnou 10 000 Kčs a dalších 5 000 Kčs připadlo MNV za umístění v čele národních výborů na okrese hodnocením jeho podnikání v akci „Z“ okresní komisí výstavby.

Vzornou připraveností a okázalou reprezentací se vyznačovala dubnová schůzka zástupců rekreačních sídel, které pozval MNV na Zátiší, aby je informoval o podnikání obce a hlavně přizval k činné spolupráci.

S velkou slávou se otevíral 21. června již loni dohotovený dům Horské služby za oficiální účasti zástupců československé tělovýchovy, okresních výborů KSČ Liberecka a Jablonecka a dalších. Znovu se rozeběhla v tisku chvála pěkného vzhledu bedřichovské budovy, připomínala i zásluhu místního národního výboru a všech brigádníků.


Propagace

Nákladem 10 000 výtisků a finančním Kčs 19 383 vydala ČTK pro MNV k šedesátému výročí VŘSR propagační brožuru s názvem Bedřichov v Jizerských horách. Informativní text s historickým nástinem je obdobou předchozí bedřichovské propagační publikace. Kresebnou výzdobu drobnými charakteristickými motivy nahradily rozměrné fotografie, dokumentující už také novou výstavbu jako je moderní vlek, dobudované koupaliště, pěkná budova Horské služby aj. Seznámení s volebním programem na léta 76 – 80 představuje odvážné plány a spolu s výčtem už splněných investic je účinnou propagací.

Z různých drobných událostí – stalo se hned na začátku roku, že vyhořelo dřevěné stavení čp. 8 ve stráni poblíže lyžařského vleku. Byl to malý soukromý rekreační objekt, jeden z nejstarších v obci. Oheň vznikl pravděpodobně neopatrností za novoroční návštěvy Bedřichova od oharku, který dost dlouho nepozorován doutnal, kdy majitelé již odjeli, ale potom nalezl živnou půdu, vzplanul a zachvátil všechno. Pražský majitel se zavázal při obnově chalupy zachovat její původní ráz. Koncem ledna musel být uzavřen Lidový dům – hospoda až chatrná, která přecejen pořád sloužila svým pohostinstvím v nehostinných prostorách. Rekreanti tu dostali teplé jídlo, turisté a lyžaři čaj při čekání na autobus, pivaři svou oblíbenou dávku. Stropy hrozily propadnutím, neboť budova chátrá patrně už odpředválky. Zdálo se, že na opravu není pomyšlení, stavba tuze zchátrala a sama o sobě je ohyzdná. V zimě to vypadalo ještě tak, že přibude Bedřichovu zrovna u hlavní silniční tepny ruina se zabedněnými okny. Ale s jarem se starý „Liďák“ zase vzkřísil. Shnilé trámoví bylo vyztuženo železnými traverzami a opravilo se, co se dalo. V letní rekreační špičce se tam schopně vyvařovalo pro celé zástupy rekreantů. Na sále se pak dokonce i tancovalo.


Výstavba

Ve výstavbě obce se nepodařily všechny plánované akce především pro nutné předchozí řešení vodohospodářské situace, která není v Bedřichově jednoduchá. Ale i v tomto roce se udělal kus práce na zvelebení a přínos je patrný i ze stručného výčtu. Tak především se budovalo na objektu Dolina a krásné horské koupaliště dostalo jak doplněk společenské zařízení, vybavené i pro zimní provoz. Zateplení objektu bylo provedeno izolací a instalováním ústředního topení. Krb, hrací skříň a všechno ostatní zařízení slouží příjemnému pobytu. Restaurace byla uvedena do provozu ještě koncem roku. Jinak samo koupaliště už v létě bylo vylepšeno o brouzdaliště a opraveno jímání vody pro bazén. Zdarma se zde odpracovalo 1 724 hodin.

Do splněných úkolů za rok 77 spadá pomoc při výstavbě inženýrské sítě jiřetínské turistické ubytovny pod Bukovou. Nepodařilo se uskutečnit všechny úpravy komunikací plánované pro tento rok, ale je doma už třistatunový materiál, což je také přínos letošního úsilí MNV. Jinak rozsah drobnějších úprav dokládá počet obětavě odpracovaných hodin. Už hned zjara se pamatovalo na mnohá vylepšení vzhledu obce. Jarní úklid se reprezentoval počtem 3 634 odpracovaných hodin. Byla radikálně zrušena skládka odpadu na předělu u silnice k Liberci. Nově oplocen byl hřbitov a vyčištěno zarostlé okolí kostelíku, na což se věnovalo 795 brigádnických hodin, odpracovaných hlavně mládeží. Se zápalem pro věc sportovní popularity Bedřichova se pracovalo na vybudování tréninkového kolečka. Několika stovkami hodin jsou vyčísleny úpravy okolí u výboru, vnitřku požární zbrojnice, opravy značek a orientačních tabulí. Seno je vždycky chloubou Bedřichova v celookresních akcích. Letos i v nepřízni počasí se obec umístila na prvním místě. Na každého občana připadl podíl 2,84 q z celkově odevzdaných 442,5 q.

Rozsah údržby bytového fondu přibližně udává počet hlášených odpracovaných hodin v počtu 17 695, ale jistě bude daleko větší. Vždyť dlouho do podzimu, jak to jen dny bez deště dovolovaly, ozýval se rachot tu pracně dobývaného kamene nebo oklepávání střešní krytiny, řezání dřeva, míchání malty. Přibyly tři nové rodinné domky a jeden znovu postavený. Podniky hromadných rekreací vylepšovaly někde opravdu velkoryse. Tak třeba Pražské teplárny pořídily sběrnou kanalizaci nákladem 600 000 Kčs. Další pražský podnik Sady, lesy, zahradnictví přebudoval bývalou prodejnu „u Habásků“ na rekreační středisko. Podnik Kanalizace Mělník prováděl rekonstrukci svého objektu zaměřenou hlavně na zlepšení hygienických podmínek bydlení rekreantů. Stejně tak o příjemnější pobyt usilovala Jednota Nymburk. Na dalším rekreačním objektu DZ Praha se zaváděla elektrická instalace. Zvláště chvályhodná je snaha zachovat rekreačním budován původní charakteristický krajový ráz, tak jak se to podařilo TJ Lokomotiva Liberec s novým opláštěním objektu.

Stavbaři přehrady na Kamenici se začínají usídlovat v Bedřichově. V tomto roce bylo přebudováno rekreační středisko Hutník na jejich ubytovnu o 80 lůžkách. Přezvali už také bývalý Pilzův mlýn, který bude sloužit po úpravách jako hospodářská budova stejně tak sousední objekt staré pošty. Jejich podnikání v obci se také rozrůstá na prostorách stavebního dvoru. Tímto ruchem s přínosem ustavičného bláta bude asi trpět nadlouho bedřichovská silniční tepna. Do podnikání Bedřichova ve výstavbě spadá i finanční účast na přebudování mateřské školy v Janově, které si vyžádalo nákladu 3 mil a obec Bedřichov přispěla částkou 3 tis. Kčs.

Výstavba přehrady na Kamenici poutala celý rok velký zájem a v její souvislosti se ocitalo také jméno Bedřichova především v tiskových reportážích. Staveniště je to rušné. Na dně budoucí nádrže rachotí celé štáby strojů, nákladních aut. Pracuje se těžce na hloubení štol v tvrdých zdejších horninách i povětrnostních podmínkách. Ztížení se projevilo už hned na začátku roku, kdy v lednu tu bylo na půldruhého metru sněhu a co práce dala jen údržba příjezdových komunikací. Největší pohromy však způsobily letní deště. Náhlá průtrž strhla mosty, přívaly vod zatopily staveniště, pod vodou se ocitly sklady materiálu, stroje. Skluz v původním plánováním má v této pohromě hlavní zdůvodnění. Bedřichovu se mělo už v tomto roce přiblížit vodní dílo ražbou štoly vedoucí ze středu přehrady do budoucí bedřichovské úpravny vody. K zahájení prací na tomto úseku nedošlo a také plánovaná obytná výstavba na Bedřichově pro stavbaře přehrady se oddálila. Jinak stavbu provázelo v tomto roce hlášení pozoruhodných rekordů. Razičům se podařilo vyhloubit za jeden měsíc 53 m, což je oborový rekord. Také závazek na počest 60. výročí VŘSR byl splněn.


Počasí

Počasí je pro Bedřichov důležitým faktorem. Je od něj odvislý zdar sportovních akcí a pohoda rekreačních pobytů. Letošek se vyznačoval vrtkavou zimou a mokrým létem. Začátek roku 77 byl mrazivý, asi 20 st. pod nulou a sněhu na půl metru. Únor měl řádku neobyčejně jasných dnů s kvalitním sněhem. Bedřichov v nich tonul opravdu na výsluní, nad mořem hustých mlh dole v údolí. Zima se však ukázala jako rozmarná, jednou pod nulou, potom hned nato mrholení. Vydatné sněhové vánice střídaly vydatné deště. Strhla se i první bouřka. Až do března ale zima udržela svou nadvládu, zůstalo ještě 60 cm sněhu. Netrvalo však dlouho a jely se poslední jízdy na lyžařských vlecích. Vpád jara, ovšemže předčasný, ohlásili nezvykle brzo nedočkaví kosi a bublající vody. Také bylo naměřeno 24. března 17 st. nad nulou. V dalších dnech už zase teploměr klesal až pod nulu. Velikonoce v dubnu už zase byly na sněhu, vyjely znovu pluhy a mrzlo. Vůbec napadlo ještě mnoho sněhu. Konec měsíce však definitivně odzvonil zimě, bylo dokonce několik takřka letních dní. Prudce vyrazily jarní kytičky, jaro přišlo překotně, v máji kvetly stromy, neobyčejně zvláště jabloňky. Toto bujení, připomínající uspěchanost severské přírody, zrazily však koncem května chladné noci, kdy teplota klesala na nulu. Léto bylo vysloveně mokré. 14. června o polednách se strhla průtrž mračen, bouře a krupobití. Z 35 st. tepla klesl teploměr rázem na 15 st., všude zůstaly ležet závěje krup, potoky se přeplnily. Překotný růst měly letos i houby. V červnu rostly už dole podzimní odrudy jako kozák a křemeňák. A pršelo a pršelo celé léto – na sena, na rekreanty. Jen bedřichovské studny měly z toho užitek. Mokré léto se udrželo až do září, v jehož konci se objevil první sníh. V říjnu zase naše hory měly privilegium několika vzácně slunečných a teplých dnů s barevnou nádherou listoví. O sobotě 19. listopadu nastoupili do autobusů na Bedřichov první lyžaři, dychtiví už treninku na prvním sněhu. Prosinec hned v začátku zaznamenává už hromadný vpád lyžařů, což je i vizitkou počasí, jaké v tu dobu panovalo.


Demograf. údaje

V demografickém záznamu ke čtyřem narozeným jmenovitě uvedeným ve správě a letošním vítání občánků přibyl ještě na sklonku roku Jakub Husák. Zemřeli: Martin Gazda, Juliana Scholzeová, Václav Olič, Marie Horáková, Miroslava Šrajbrová. K 1. lednu 1977 měl Bedřichov 156 obyvatel; z toho 79 mužů a 77 žen; 36 je počet dětí do 15 let; ze stálých obyvatel je 47 důchodců. V rekreační špičce dosahoval počtu 3 880 obyvatel.


Vytvořeno 19.12.2021 14:13:59 | přečteno 60x | vanvleet
load