Rok 1936

Leden v tomto roce nebyl hoden svého jména. Často nás čekalo v tomto městě, jindy studeném, neobvyklé teplo v tuto dobu, a proto nás nepřekvapilo, když 11. ledna jsme zažili v neobvyklou dobu bouřku s blesky a hřměním. Hustá mlha zahalovala naše hory a místo očekávaného sněhu přihnaly se vydatné lijáky jako stálí průvodci této abnormální doby, připomínající spíše jaro než zimu. Je přirozené, že za těchto neobvyklých poměrů byl cizinecký ruch velmi malý a zvláště naše boudy a hostince utrpěly značné újmy na příjmech. Kéž by krásné léto přineslo, co zima nedala! – Na jaře ustala obrana Habeše, válečný spor mezi Itálií a Habeší skončil se ve prospěch Itálie. – Krásné jarní počasí mělo za následek silný pobyt tlup a jejich následek byly četné krádeže. – Při odvodech dne 28. března, při nichž byli zase jen branci za 3. třídu, byli uznáni tři branci schopnými služby. – O svátcích svatodušních se pořádal, jako v letech minulých, sraz mládeže tělocvičných spolků, spojený s tábořením ve stanech, tělocvičnými cvičeními, jakož i rozmanitými bojovými hrami a přenocováním ve stanech. Bohužel byl tento podnik, jehož se zúčastnilo asi 2600 mládeže, pronásledován nepříznivým, studeným a deštivým počasím a byl předčasně ukončen. – Zdejší výbor pro cizinecký ruch uspořádal dne 26. července na Weberově boudě vojenský koncert, který byl pro nepříznivé počasí odložen na 12. 7.(?). Také slavnost na Královce, konaná 23. srpna, byla provázena nepříznivým počasím. Také koupaliště a turistika z týchž důvodů byly velmi postiženy. Zato ale několik krásných neděl mělo za následek čilý ruch turistický, takže hostince a boudy aspoň částečně byly odškodněny. V září byla okresní silnice Královka – Kristiánov nově upravena a popískována, takže je možno nyní po ní jezdit i s těžkými povozy. – Sklizeň sena byla při první seči obtížná, sklizeň otavy pak ještě obtížnější . – Již 28. září jsme viděli první sníh, který s sebou přinesl značný pokles teploty. – Na státní svátek 28. října sněžilo v tak mimořádné síle a přitom bylo neobvykle chladno, jako by zima již chtěla nastoupit vládu. Státní svátek byl u nás slaven poprvé. V kostele byla sloužena slavná mše, jíž se účastnily místní spolky v opravdu značném počtu na čele s obecním představenstvem. Přišli v mocném průvodu ke kostelu, kde je již očekávalo místní občanstvo. Zřídkakdy mohl kostelík zaznamenat tak velkou návštěvu. Mocně zazněla státní hymna přednesená shromážděným žactvem na konci této slavnosti. Ale hlavním město Praha bylo toho dne ve zvlášť povznesené slavnostní náladě. Navštívil je Jeho Veličenstvo rumunský král Karol se svým synem Michalem, korunním princem. Dne 28. října byla z toho důvodu velká vojenská přehlídka a různé jiné slavnosti. Vzácní hosté se zdrželi až do 1. listopadu, kdy nastoupili cestu do vlasti. Pobyt vysokých hostí vyvinul se mimořádně nádherně, všude je vítalo obecenstvo s ohromnými sympatiemi. – Dne 1. listopadu byla za vedení německého tělocvičného spolku přizvanými místními spolky poprvé uspořádána společná vzpomínka na zemřelé. Velký pochodňový průvod prošel toho dne večer ke hřbitovu, kde po vyslechnutí obsažného proslovu bylo předneseno několik smutečních sborů. Celá panichida byla nejvýš důstojná a její každoroční opakování by bylo velmi vítáno. Večer 9. listopadu bylo v ½9. první cvičení zatemňovací, a s plným úspěchem. – Letošní vánoce byly opravdu bílé, jak to má být. Třebaže není sněhu mnoho, takže bohužel nestačil k plnému rozvití zimní sportovní činnosti, byla to přece jen potěšující skutečnost, že snad nádherná zimní pohoda přivede k nám vydatný počet turistů, lyžařů a sáňkařů, kteří se postarají o to, aby majitelé bud a hostinců mohli zaznamenat uspokojující počet vánočních návštěvníků. – Dne 12. prosince bylo v sále hostince „U koruny“ dětské představení, spojené s vánoční nadílkou. Každý školák z naší školy byl obdarován šatstvem a pečivem. Představení samo se velmi líbilo, mělo krásný průběh a četní návštěvníci odcházeli plně uspokojeni předvedenými výkony malých herců. – O činnosti obce je možno říci, že se jí končí rok pilné a těžké práce. – Ještě stále značná nezaměstnanost a malé prostředky k jejímu zmírnění ve smyslu produktivní péče daly jí mnoho starostí, jak odstranit nouzi a ochuzování četných rodin. Tyto otázky byly probírány ve 20 schůzích obecní rady a v 6 zasedáních obecního zastupitelstva. Z mnohostranné činnosti obecní správy buďte uvedena některá čísla:

Výdaje pro nezaměstnané:
Na přímých podporách bylo
obecním úřadem vyplaceno 2 120 Kč
Poukazy na potraviny za 64 970 „
Brambory . . . . 79 q
Mléko za 9 909,90 Kč
Chlebenky za 23 772 „
Vánoční akce pro děti 1 080 „
Vánoční nadílka 500  „
Přivezení dřeva na útraty obce 800  „
Mimoto bylo rozdáno 1420 kg mouky, 695 kg krup, 566 kg tuku, 370 kg cukru a 283 kg sladové kávy.
Výdaje na stavby cest a opravy ve smyslu péče o nezaměstnané činily 12 500 Kč.
Obecní rozpočet na běžný rok potřeboval na výdaje 103 448 Kč, na krytí bylo 54 354 Kč, takže nekrytý schodek činil 49 134 Kč, na jehož úhradu byly nutny přirážky 300% k ostatním daním. Účetní uzávěrka vykázala 208 079 Kč příjmu a 228 504,85 Kč vydání, takže byl schodek v pokladně 20 425,05 Kč.
Pohyb obyvatelstva se jeví takto:

Počet obyvatel na konci roku 1185
úmrtí 7
narození 6

Vytvořeno 19.12.2021 14:05:03 | přečteno 91x | vanvleet
load