Rok 1935

Obě předešlé zimy zklamaly četné sportovce a brzy to vypadalo jakoby jim letošní zima chtěla vše vynahradit. Všechno odvětví zimního sportu si přišla na své i když sněhová pokrývka nebyla tak silná, jak jsme zvyklí z dřívějších dob a jak ji očekávali četní přívrženci lyžařského sportu. Ale tyto radostné sportovní možnosti trvaly jen krátce, velké naděje četných sportovců se v pravém slova smyslu rozplynuly v niveč. Na místo silných mrazů nastoupilo nepřivětivé počasí pro zimní sporty, nejvýš bylo nepříjemné, pro naší obec, protože proud návštěvníků byl malý a naše obchody velmi utrpěly. – Letošní odvody byly 15 března a při nich byli 4 branci 3 třídy uznáni schopnými. Při odvodech byla jen 3 třída, 1. a 2. nebyla povolána k přehlídce. V našem kostelíku bylo dne 21. května udíleno biřmování jeho Eminencí biskupem Dr. Antonínem Weberem z Litoměřic. Zlaté slunce zazářilo s modré oblohy a celá obec s napětím očekávala chvíli, kdy hlahol zvonů a slavnostní výstřely daleko slyšitelné oznámily příjezd církevního hodnostáře. Před kostelem stála školní mládež a četné spolky, jakož i zástupce veřejných korporací. Když žákyně Gertruda Moiselová pozdravila biskupa básní a kyticí, pozdravil starosta obce Eduard Streit jadrným proslovem váženého hosta. Na to bylo biskupem v nádherně vyzdobeném kostelíku proneseno kázání a po něm uděleno přečetným biřmovancům svátost biřmování. – V měsíci květnu byly také volby do poslanecké sněmovny a senátu, jakož i do zemského a okresního zastupitelstva, při nichž obzvláště a to v naší obci získala neobvyklý úspěch nově založená sudetoněmecká strana Konráda Henleina. Dne 7. července byla slavnost „Přátelského spolku vysloužilých vojáků.“ Při ní spolek splnil svůj dávný sen, rozvinul vlastní prapor. Za mimořádné účast přátelských spolků, ale i místních a přečetného obyvatelstva konala se tato slavnost na slavnostním shromáždění před domem č. 244, provázená krásným počasím. – Leč i to musíme zapsat, že 10. 7. byly spáchány nesčetné krádeže, což se připisovalo tlupám, které ten den prošly obcí. – Letní počasí, příznivé koupání přineslo sebou silný provoz na Scholzově koupališti. – Zdejší výbor pro cizinecký ruch uspořádal 18. 8. koncert na Weberově boudě. Také v ten den bylo krásné počasí. Koncert byl četně navštíven a ačkoliv byly značné výlohy s uspořádáním koncertu, přece jen spolek dokázal, že svůj úkol dobře plní. Spolek pověřil uspořádáním koncertu dětský orchestr z Kraslic a tím podpořil uskutečnit pěknou myšlenku. Pout uspořádána v měsíci červnu měla obvyklý ráz. – Dne 15. září oslavil německý tělocvičný spolek 50 let trvání. Tento významný den oslavil uspořádáním důstojné lidové veselice na svém letním cvičišti. Odpoledne po zdařilém slavnostním průvodu obcí promluvil na hřišti poslanec H. Oberlitz ohnivou slavnostní řeč, načež spolek předvedl cvičení jednotlivých oddílů, v nichž ukázal svou cílevědomou, ke zdokonalení těla konanou práci. Lidová veselice udržela členy spolku a jejich přátele dlouho pohromadě.

Dne 1. října vzplanula válka mezi Itálií a Habeší, jejíž cíl bylo podrobení této země italskému panství. – Svaz Němců v Čechách začal provádět zimní pomoc, která při známé německé obětavosti měla ohromný úspěch a umožnila, že nouze mezi Němci velmi se zmírnila vlastní silou, případně i se odstranila. – V prosinci napadl sníh k radosti všech sportovců. Radost však dlouho nepotrvala a mnohé naděje na živou sportovní činnost musely být odsunuty na dobu pozdější. Významnou událost přinesl prosinec ve státní správě. Pan státní president Tomáš Garik Masaryk složil svoji hodnost pro stáří a nemoc. Z toho důvodu sešlo se 18. prosince ve Vladislavském sále pražského hradu Národní shromáždění ČSR, aby vyhovělo přání svého starého presidenta a aby zvolilo presidenta nového. Volba se konala nejvýš slavnostním způsobem. Hned při prvním kole byl převážnou většinou 340 hlasy ze 440 odevzdaných hlasů zvolen novým presidentem dosavadní ministr zahraničí Dr. Eduard Beneš. Tato volba také odpovídala přání pana presidenta T. G. Masaryka, aby jeho nástupcem byl jeho dlouholetý spolupracovník Dr. Eduard Beneš a potěšilo jej, že jeho přání bylo splněno. V celé republice zavládlo ohromné nadšení a nejčísčí radost nad volbou Dr. E. Beneše za presidenta československé republiky. Ale také se uctíval odstupující president: Národní shromáždění se jednomyslně usneslo, aby mu byl udělen čestný název „President Osvoboditel.“

O stavební činnosti v tomto roce budiž podotknuto, že byla provedena novostavba domu či 251 a přístavby u domu č. 156. mimoto postaveny byly 3 mačkárny moderního slohu a to u č. 231 (Frant. Streit), č. 239 (Gustav Simon) a č. 248 (Richard Schier). – Obecní zastupitelstvo mělo 6 zasedání, obecní rada 18 schůzí. Z nejvýznamějších staveb bylo by třeba se zmínit o úpravě cesty Bedřichov – horní Janov u školy (na Královku) nákladem 8000 Kčs. – Pro nezaměstnané bylo obcí rozděleno:

1. poukazy na potraviny v částce 77.050 Kčs
2. chlebenky „ 22.985 „
3. mléčenky „ 14.896 „
4. pro stravování dětí mlékem „ 1.080 „ 119.311.- Kčs.
5. vánoční nadílka dětem „ 2.500 „
6. uhlí přivezeno „ 800  „

Mimoto bylo rozděleno 95 q uhlí. Podíl státní podpory při této podpoře nezaměstnaným byl 117.431 Kčs. Rozpočet obecní zněl:

potřeba 104.381 Kčs
krytí 53.260 „
schodek 51.121 Kčs

Na krytí schodku byly přirážky 300 %. Budiž mi dovoleno napsati zde srovnání mezi finančním stavem obce a příslušným hospodařením za posledních 10 let. Zatím co v účetní uzávěrce za rok 1925 jsou ještě v naší obci dluhy v částce 654.139,52 Kč. čisté jmění 180.005,08 Kč, stojí naproti tomu v roce 1935 po uzávěrce úhrnný dluh 124.463,45 Kč, ale čisté jmění 318.224,15 Kč. tento velmi příznivý vývoj byl umožněn příznivou výměnou tehdejších válečných půjček za státní půjčku a její prodej Ústřední bance německých spořitelen, jakož i cílevědomým umořováním dluhu.

Pohyb obyvatelstva se jeví takto:

Počet obyvatel 1202
Narození 13
Úmrtí 7


Vytvořeno 19.12.2021 14:03:57 | přečteno 66x | vanvleet
load