Rok 1933

Počátek roku byl ve znamení bohužel ještě se zhoršující hospodářské krise a opravdu je velký počet rodin, které se strachem a obavami hledí vstříc budoucnosti. Také ze stanoviska zimních sportů nevyhovovala zima přáním stále četnějším milovníkům zimních sportů. Museli se dlouho cvičit jen v trpělivosti, až konečně po dlouhém čekání přišel sníh a s ním zimní radosti sportovní. Z četných zimních podniků buď též uvedeny: 1. velké závody ve skoku na můstku tělocvič. spolku dne 12. února. 2. Dálkový lyžařský běh libereckých středních škol 19. února, dále závod v běhu reformního dívčího real. gymnasia v Liberci, jakož i závody vojenských lyžařských běžců posádky Liberec. Dne 21. ledna v sobotu odpoledne za hrozného vichru a hustě neproniknutelné mlhy zabraňující jakýkoliv rozhled, zazněly poplašné signály hasičského sboru. Nemohlo se z počátku nic zjistit pro hustou mlhu, až konečně se rozhlásilo, že hoří Weberova bouda. Jen tu a tam v mezerách mlhy bylo vidět plamen, ale tím hrůznější bylo praskání eternitové krytiny daleko slyšitelné. Pro nedostatek vody nebylo ani pomyšlení na hašení požáru, hasiči museli se omezit na záchrané práce. – V měsících únoru a březnu bylo ve zdejší škole zavedeno stravování mlékem pro děti nezaměstnaných a každé dítě dostalo 2 x po ¼ l mléka a 1 žemli. – Masopust byl letos tichý, jen tu a tam domácí zábava připomněla veselou dobu roku. Již koncem února a začátkem března přiletěli špačci jako první zvěstovatelé jara, řídký to zjev v našem horském kraji. – V noci na 11. března shořela chata na Královce široko daleko známá všem turistům. Bude-li v dohledné době zřízena zase nová bouda, tož přece jen se „starou“ Královkou je plameny zničeno veškeré znamení našich milých Jizerských hor. – Dne 20. března právě v poledne zažili jsme první jarní bouři. Při ní byla taková tma, že všude jsme museli svítit. – Počátkem března převzal zdejší autodopravce Rudolf Hora také linku Liberec – Rudolfov – Bedřichov od dosavadního majitele Tchakerta a také na této trati zavedl pravidelnou dopravu. Odvody byly 24. března, při nich bylo uznáno 5 povolanců schopnými (z 1 tř 1. a ze 3tř. 4 branci). – Celý měsíc březen byl, s vyjímkou velmi nepatrnou, řadou překrásných teplých dnů. Je skutečně velmi vzácný zjev, že se již v tak ranné době mohlo sedávat na slunci bez nebezpečí nachlazení. Ovšem jako následek těchto teplých dnů a s tím spojeného sucha, vypukly 2 lesní požáry, které asi byly zaviněny neopatrností turistů v lese. Pozár dne 28. března vzniklý v lese v „Bučině“ poblíže Nové louky byl brzy zdolán a u kašen rychlým zásahem lesního personálu a přispěchavších lesních dělníků. Hasiči z Bedřichova a Rudolfova, kteří spěchali na pomoc, nemuseli již zasáhnouti. Téhož dne ke 16 hod. vypukl požár „Na kohoutě“ U příčného údolí, který byl uhašen domácími lidmi dříve, než mohl způsobit větší škodu. Bohužel, toto krásné jarní počasí nevydrželo přes velikonoce. Právě v tyto dny byl počasí nejvýš nepříznivé, bouřlivé sněhové přeháňky a studené větry znemožnily pobyt venku a tak naše boudy a hostince místo očekávaných hromadných návštěv byly prázdné a tiché. – Dne 21. května byly po čilé přípravě zdejšího spolku pro vystavění kostela, který nelitoval ani času ani námahy, dodány pro zdejší kostelík zvony. Nejvýš slavnostním způsobem za veliké asistence duchovních, za spoluúčasti a spolupůsobení všech místních spolků, byly zvony posvěceny farářem Adofem Tickertem z Janova a odevzdány svému významnému úkolu. Ve věži jsou 3 zvony. Největší z nich má ladění do C, váží 290 kg a má na sobě tento nápis. (v řeči německé). Překlad zní:

„Nes harmonické zvonění, víru, lásku, radostnou naději, do tichého údolí Frag harmonisches Gelänke, Glaube, Liebe Hoffnungsfreude in das stille Tal Hinab Všem, kteří tu žijí, touží po věčném domově, od kolébky až ke hrobu, Auf dass alle, die da leben, nach der ewigen Heimat stteben, von der Wiege bis zum Grab. Darováno ke cti Boha v r. 1933 všemi kmotrami zvonů z Bedřichova a okolí. Na tomto zvoně jest obraz sv. Antonína z Paudi. – Střední zvon o váze 190 kg má ladění do Es a nese tento (německý) nápis. Překlad zní:
„Věnováno ke cti Bohu v roce 1933 Dr. Rudolfem Turnwaldem a chotí Klárou s dětmi, Adou, Karlem a Alfredem Wildnerovými a Klotildou Turnwaldovou.

Věnování zní: K díku ve dnech veselých, souhlasím s našim nářkem. Kdo důvěřuje v Boha, nikdy nemůže zoufati.

Nejmenší zvon je laděn d F, má váhu 130 kg a nese tento nápis (německý) „Věnováno ke cti Boha v r. 1933 všemi kmotrami zvonů z Bedřichova a okolí“ „Ve vážné době, zasvěn Pánu, nám ke spáse“

Každý z těchto zvonů má ještě nápis německý

„Mě ulil Richard Herold v Chomutově.“

Celkový náklad na zakoupení zvonů a montáž ve věží dosáhl výše 23.500 Kčs. Již v den posvěcení zazněly slavnostní zvuky v našem milém údolí a do dáli k radosti a obdivu obyvatel vesnice. – Dne 18. června byla za velké účasti uspořádána druhá pout, která, jmenovitě dopoledne byla rušena deštivým počasím. – Nové koupaliště bylo rozšířeno o brouzdaliště pro děti. – Dne 2. července byla na cvičišti mezinár. Dělnického tělocvičného spolku uspořádána okresní tělocvičná slavnost mezinárodního turnerstva. – Dne 30. července oslavil zdejší spolek Saatgängerverrein zajisté vzácné jubileum svého 85. výročí založení.
V létě byla zase nově vybudovaná Weberova bouda, rozšířená o prostornou, velmi pěkně umístěnou verandu, znovu otevřena a sloužila za místo odpočinku a obveselení četným poutníkům po našich krásných Jizerských horách. Cizinecký ruch je bohužel v tomto roce slabší než se očekával pro těžké obchodní a valutární potíže, ale nicméně našel se dosti slušný počet letních hostů. Špatné obchodní a finanční poměry způsobily, že letos nebyla téměř žádná stavební činnost. Kromě již zmíněné novostavby Weberovy boudy byla provedena značná přístavba a rozšíření sálu v u hostince „Vila“, nyní zvaném „Adolfova bouda“. Otevření bylo provedeno 31. října. – Také ve zdejší škole byla zřízena prádelna a dík porozumění místní školní rady a obecního zastupitelstva byla do prádelny zavedena voda z pumpy na dvoře. Nová spojovací silnice přes Hrabětice do údolí Kamenice je již tak dalece provedena, že se počítá s jejím převzetí do provozu v příštím roce na jaře. Neradostný následek měla námraza dne 22. a 23. prosince. Vrstva ledu na větvičkách a na drátech elektrického a telefonního vedení dosáhla velké síly 2 i více cm. Této neobvyklé váze padly četné stromy za oběť. Jejich koruny i kmeny až do polovice výšky byly ulámány. Ale největší škody byly způsobeny na elektrickém a telefoním vedení. Skoro celá místní síť byla zničena, sloupy polámány nebo vyvráceny, skutečný hrozný to byl obraz zpustošení a zničení. A k tomu ještě: žádné světlo nikde. Více než 30.000 Kčs škody utrpěla obec. všude musely používat svíčky nebo petrolejové lampy. Viděli jsme se ve starých dobách před válkou, kdy nebylo elektriky. Bylo třeba pilné práce plných 14 dní, aby se napravila škoda. Ačkoliv při této práci byli zaměstnáni hlavně nezaměstnaní, přece jen se neodstranila nouze, kterou trpěly četné rodiny obyvatel naší obce. K odstranění nejvyšší nouze bylo obcí vydáno na stavbu silnic a cest 26 802 Kčs, zatím co stát pro péči o nezaměstnanost povolil:

1. Na vyživovací akci na potravinové poukazy 113.200.- Kčs
2. Na příděl mléka 9.646.- „
3. Na vánoční nadílku pro děti 3.300.- „
4. Na mimořádné podpory v hotovosti 8.660.- „
5. Při rozdělování chleba bylo rozdáno 4 147 bochníků. Celkem 134.806.- Kčs.

Přes všechna tato zařízení nemohla být odstraněna nouze četných rodin, byla jen zmírněna. Ještě však nevymizela naděje, že příští rok přinese obrat k lepšímu, aby zase do naší obce se přistěhovala veselá mysl a radost z možnosti prací získat prostředky k obživě. Obecní zastupitelstvo má za sebou rok pilné práce. V 18 schůzích obecní rady a v 7 schůzích obecního zastupitelstva byly probrány záležitosti obce a vyřízeny. Peněžní hospodářství se jeví takto:

příjem 289 900 Kčs
vydání 282.500 „

Na vydání bylo nutno zavést přirážky: 200 % k dani činžovní, 300 % k daním ostatním. Podle zákona o politických stranách pozbylo mandát pět členů obecního zastupitelstva, všichni ze strany něm. nár. soc. strany děl., byli nahrazeni.

Pohyb obyvatelstva se jeví takto:
Celkem 1203 obyvatelé.
narozených 13
úmrtí 11

Vytvořeno 19.12.2021 14:00:59 | přečteno 46x | vanvleet
load