Rok 1932

Také konec roku nesplnil očekávání četných přátel zimních sportů a sníh tak toužebně očekávaný se nedostavil. Tak málo sněhu nebyl již po léta a vůbec nebylo pomyšlení na sportovní činnost. Nicméně se v těchto dnech velmi čile bruslilo na kluzišti v kotli, kde Reinhold Scholze otevřel koupaliště zřízené jako kluziště. Zvláště z Liberce a Jablonce přišlo mnoho bruslařů, protože u nich byl led špatný. Svým bruslařským uměním obveselovali četné diváky z naší obce. Teprve v druhé polovině února napadl toužebně očekávaný sníh v dostatečném množství a tak mohli lyžaři se pobavit. Ale také tato pozdní zima dlouho nevydržela. Ačkoliv právě těchto pár týdnů se sněhem přivodilo čilý ruch hostí, přece jen byly uskutečněny větší sportovní podniky. Stále rostoucí sportovní ruch měl za následek rozmnožení útulků pro lyžaře a sportovce. Dům č. 108 byl upraven a pronajaty byly místnosti v domech 77, 107, 7, 120, 195 a 109. – Již dlouho čeká trpělivě čeká občanstvo celého okresu na viditelné zlepšení hospodářského života. Ale není nikde nic pozorovat, že nastává oživení jabloneckého obchodu. Nezměněn trvá tento těžký stav obchodu a do domů, kde dříve při pilné práci panovala veselá mysl, nastěhovala se bída a zoufalství. – Dne 3. února byl pohřben Antonín Pilz, majitel mlýna. Zákeřná nemoc po delším upoutání na lože učinila konec života muži, který se tak zasloužil o veřejný život v naší obci. Neméně než 21 roků byl zemřelý obecním starostou a současně také předsedou místní školní rady. Také jako člen, případně zakladatel většiny místních spolků získal si svou čilostí trvalé zásluhy. Poslední roky byl činný zvláště ve výboru pro stavbu kostela, což jej úplně zaměstnalo a čemuž věnoval veškerou svoji činnost. Jeho pohřeb byl důkazem ocenění a lásky jimž se těšil u svých známých i občanstva. V noci 13. 2. vplížil se zloděj do budovy zdejší školy a ve všech třídách hledal peníze. Protože sebral jen hotové peníze, byla jeho kořist nepatrná. Větší škodu způsobil vylámáním zámků. Místní vzdělávací výbor si stanovil za úkol opatřit vlastní promítací přístroj. Nevšední ochotou obecního zastupitelstva, čilostí členů výboru při provádění sbírky po domech a součinnosti všech zúčastněných činitelů, jakož i v poslední době porozumění obyvatelstva se podařilo brzo získat potřebnou částku a výbor koupil Sollorův triaskop za částku 8000 Kčs. Při letošních odvodech byli uznáni schopnými v 1 tř. 2 ve 3 tř. 6 povolanců. – Na oslavu 100. narozenin Jana Wolfganga Goetha byla také v naší obci jako jinde uspořádána Goethova slavnost. Byla provedena v rámci školní oslavy. Známé Goethovy písně a básně střídaly se v pestrém pořadu s pěknými tanci a dramatickými výstupy na jevišti. Všechny výkony žáků vyvolaly neutuchající potlesk návštěvníků a na všeobecnou žádost byla slavnost ještě 23. dubna opakována. Také peněžitý výnos byl velmi pěkný. Z čistého výnosu, téměř 2000 Kčs, byla polovička věnována na zakoupení nového promítacího přístroje, druhé polovice na obnovení a doplnění žákovské knihovny. Tohoto roku začalo jaro velmi brzo. Zlaté teplé sluneční paprsky jarního slunce brzy vše vysušily a zvláště vysoká suchá tráva byla pro naše lesy velké nebezpečí. Četné lesní požáry vznikly při tomto velkém suchu. – Dne 1. května, kdy za krásné jarní neděle proudily celé velké zástupy poutníků do probouze-jících se lesů, vznikl velký lesní požár na Kristiánské cestě nad pilou u Blatenského rybníka. Tento požár vznikl nejpravděpodobněji nepozorností výletníka, který asi zahodil hořící nedopalek cigarety nebo hořící sirku. Asi 2,5 ha mladého lesa bylo zničeno a jen dík rychlému zásahu všech zaměstnanců revíru, kteří byli podporováni četnými ochotnými výletníky a rychlým zásahem okolních sborů hasičů byl zastaven zuřící požár. Dne 19. 6. uspořádal sbor pro vystavení kostela poprve v našem dohotoveném kostelíku první pout. Zelené a květinové výzdoby okrašlovaly zvenku i uvnitř útulný a milý kostelík. Na cestě ke kostelu a na rovince u kostela stály četné boudy, v nichž se prodávaly různé předměty. Pro zábavu diváků a četných poutníků z blízkého i vzdáleného okolí tu byly různé atrakce. Opravdu veselý a radostný slavnostní rej rozproudil se odpoledne a trval do pozdních hodin večerních. Pořádající spolek může být spokojen v každém směru s vydařenou slavností. – Dne 17. července bylo odevzdáno veřejnosti dohotovené koupaliště, vybudované neumdlévající prací svého tvůrce Reinholda Scholze a jeho pomocníků župním plaveckým závodem a různými jinými závody pořádanými tělocvičnou župou Ještědsko-Jizerskou. Tím bylo v naší obci zřízeno veřejné koupaliště, vybavené všemi myslitelnými přednostmi a jest si jen přáti, aby se splnily všechny naděje, které do něho vložil jeho budovatel. Letní měsíce přivábily četné letní hosty do naší obce. Směle možno říci, že se letním hostům u nás velmi líbí. Se zvláštním potěšením přijímají každé zlepšení jejich pobytu (koupaliště) a tím se odboru pro cizinecký ruch otvírá pole pro další nové úkoly. Naše obec se změnila 2. 9. ve veselý vojenský tábor. Pluky umístěné v Turnově a Liberci v síle asi 1000 mužů přenocovali v naší obci při polním vojenském cvičení. – Dne 19. 10. byl soudně vydražen hostinec „U města Velkého Varadína“, dosud patřící Antonínu Streitovi. Budova byla prodána za nejvyšší nabídku 127.800 Kčs Richardu Neisserovi, který ji chce přestavět, rozšířit a v ní sám hospodařit. Žáky poslední třídy byla provedena v měsíci říjnu sbírka ve prospěch ochrany dětí a vynesla přes nouzi, která vládne v mnohých rodinách 449,70 Kčs, což bylo zasláno německé zemské komisi pro mládež. Stavební činnost se projevila velmi slabě, protože nelepšící se hospodářská krise jí brzdila. Jako novostavby se provedly domy č. 244 (Alfred Neumann a 245, kde manželé František a Ema Fuhrmannovi povedou činnost pekařskou a kramářství. Také na kostele byly prováděny různé dokončující práce. Odbytová a hospodářská krise dosud panuje, což se projevuje vzrůstem počtu nezaměstnaných. Na podporách pro nezaměstnané bylo v letošním roce vyplaceno: Na vyživovací akci a poukazy potravin pro nezaměstnané 136.530 Kčs, na mléčnou akci 11.060 Kčs. Na produktivní péči – udržování a stavba silnic 14 023,50 Kčs, na nákup brambor 6 400 Kčs. Mimo to se rozdělilo nezaměstnaným 100 q uhlí. Všechna tato péče mohla přirozeně jen nedostatečně pomoci v nouzi, která se vplížila do mnohých rodin a bylo by skutečně již velmi žádoucno, aby přišla brzy doba, která by zase umožnila všem pracujícím, aby se sami starali o výživu svých rodin. – Záležitosti obce byly projednávány v 6 schůzích obecního zastupitelstva a v 18 zasedáních obecní rady. Celkový výdej obecní byl 245.119,60 Kčs, příjem 270.415,35 Kčs. Na získávání příjmu byly zavedeny 200 % přirážka k dani činžovní a 300 % přirážka k daním ostatním. – Příprava na stavbu silnice Bedřichov – Hrabětice již tak pokročily, že se určitě počítá se stavbou v r. 1933. Na konci roku jeví se počet obyvatelstva: 1215 obyvatel, narozených 16, zemřelých 15.

Vytvořeno 19.12.2021 14:00:06 | přečteno 65x | vanvleet
load