Rok 1930

Začátek roku vyznačoval se vzledem k minulým rokům řádnými tuhými mrazy, také sněhová pokrývka byla poměrně malá. Ale přesto byly naše hory a boudy cílem nesčetných zimních sportovců a zvláště v krásných nedělích (téměř všech) bylo všude rušno a živo. Mezi jinými strávila zde svou dovolenou v zimě silná skupina berlínských hostí zdejšího tělocvičného spolku a pilně se účastnila občerstvujících zimních sportů. – Dne 1. ledna byla otevřena nově vybudovaná chata nyní zvaná „Lesní bouda“ a dosavadním majitelem Reinholdem Fischerem odevzdána veřejnosti. Dne 6. ledna postižen byl bývalý majitel panství Clam-Gallas záchvatem mrtvice, jemuž podlehl 20. ledna. Jeho pohřeb 23. 1. do rodinného (domu) a hrobu v Hejnicích, kam byl převezen z Frýdlantského zámku, byl doprovázen četným obyvatelstvem. Při této příležitosti (umrtí Clam Gallase) dostala naše obec 500 Kčs darem, kterážto částka byla přikázána kmenovému jmění chudinského fondu. – Ve dnech 8. a 9. února pořádal německý tělocvičný spolek dálkový lyžařský běh a závody ve skoku tělocvičné župy Ještědsko-Jizerských hor na zdejším lyžařském můstku, což byl podnik hojně navštívený. Sněhové poměry se však znatelně nezlepšily, což však naší sport milující mládeži nepůsobilo zvláštních potíží. Německá okresní péče o mládež spolu s místní obecní správou poskytovala v měsicích únor – březen – duben tak jako v dřívějších létech dětem pokrmy. Potřební žáci dostávali po 4 dny v týdnu po ¼ l mléka a po 1 housce. Peněžní náklad činil 1173,85 Kčs, na což přispěla okresní péče pro mládež částkou 468,75 Kčs a obec doplatila 705,10 Kčs. – Trvající těžká odbytová krise zdejšího průmyslu sklářského, jakož i nepříznivé poměry na jiných pracovištích přivedly velkou část dělníků do značné nouze. Ke zmírnění nouze musela být příslušnými činiteli provedena intensivní péče o nezaměstnané, k čemuž stát přispěl částkou 6580 Kčs. K tomu přispěla obec částkou 3400 Kčs. Tyto částky sloužily k výplatě výpomoci. Mimo to byly přiděleny poukázky na potraviny v částce 3400 Kčs a 15.000 Kčs. Po odvodech konaných dne 27. března bylo 13 odvedenců (a to za 2 třídu 5, za 3 tř. 6 a 2 z cizích obcí) uznáno schopných služby vojenské. – Dne 10 dubna byla komisionální projížďka trati Liberec – Janov a 26. 4. zahájena byla nově zřízena doprava modrými autobusy na této trati. Autodoprava je majetkem Rudolfa Horna z Bedřichova. Přesný denní provoz obstarávají 2 autobusy značky Walter, k nimž se ve dnech velké dopravy připojí ještě třetí autobus. Tato rychlá spojení s Libercem a Janovem byla nutně potřebná a občany vřele uvítána. – Dne 25. dubna strhla se první, ale současně velmi silná jarní bouře, doprovázená prudkým lijákem. – Zatím co po celé velikonoční svátky vydatně pršelo, byl konec měsíce a celý měsíc květen velmi teplý. Značné teplo, které podporovalo rychlý vzrůst osení a polních plodin, přivábilo četné turisty. – Dne 8. 6. utopil se v přehradě kandidát učitelství Herbert Johne, který by na návštěvě u svého strýce revírníka Vilem Johna na Nové louce. Mrtvola nešťastného byla nalezena teprve na několik dní. – Na školní výlet žáků 3. třídy zdejší školy, konaný 17. 6. do Ustí (Schicktovy závody a plavba po Labi) darovala obec částku 600 Kčs – Dne 2. 7. zemřel spisovatel Dr. Vilem Hannich, rodák zdejší obce. Z jeho velmi cenné knihovny dostala naše obecní knihovna značný počet svazků. Dne 20. 7. položen byl slavnostním způsobem základní kámen k novému kostelu, který hodlá postaviti spolek pro postavení kostela. – Německý tělocvičný spolek oslavil dne 14. září své 45. výročí založení slavnostním vystoupením tělocvičným s lidovou veselicí na letním cvičišti. – Počátkem podzimu byla naše obec spojena druhou autobusovou linkou s Libercem. Linka byla zřízena p. Tschakertem z Ruprechtic a vedla z Liberce přes Ruprechtice, Kateřinky a Rudolfov do Bedřichova. Autobus jezdí nyní jen třikrát denně a není dosud ještě pravidelné spojení. – Kritický den byl dne 27. října. Po předčasném, ale velmi vydatném sněžení – sníh byl velmi vlhký a proto velmi těžký – přihnal se prudký a silný orkán, který způsobil ohromné škody. Pobyt ve volné přírodě byl velmi nebezpečný protože padající stromy a sloupy telefonního i elektrického vedení ohrožovaly život. Škody způsobené jen na vedení místní sítě byly odhadnuty na 23.000 Kčs, na úhradu škody si obec musila peníze vypůjčit. Škody v lesích byly v bedřichovském revíru odhadnuty na 18.000 m3, k čemuž se musí ještě připočítat škody v lesích soukromých. – Protože nezaměstnanost a nouze trvala ještě dále, povolilo min. soc. péče podporu pro stravování 20 dětí po dobu 4 týdnů denně po ¼ l mléka. Kromě toho poslal okresní úřad obecnímu úřadu 75 poukazů na potraviny po 20 Kčs a 20 poukazů po 30 Kčs k rozdělení dětem nezaměstnaných jako vánoční dar. Kéž by příští rok přinesl očekávané zlepšení. – Stavební činnost proti roku loňskému značně poklesla. Kromě již vzpomenuté stavby kostela, která již se dostala pod střechu, ale již je dosud věž nedokončena, byly provedeny tyto stavby: novostavba č. 109 v kotli, majitel Josef Scholze a novostavba č. 53, majitel Ernst Heinrich. Pohyb obyvatelstva se jeví takto: narození 20, úmrtí 13, počet obyvatel dle sčítání k 1. 12. – 1248.
Z činnosti obecního zastupitelstva: Výdaje na obecní hospodářství činily 280.212,75 Kčs, příjmy byly 280.886,40 Kčs, takže byl přebytek 673,65 Kčs. Na úhradu potřeb byly stanoveny 90 % přirážka k dani činžovní a 200 % přirážka k daním ostatním. Ze zvláštních událostí připomínáme: místo válečných půjček výměná státní půjčka umístěná u Ústřední banky německých spořitelen, byla prodána a získané částky 75.000 Kčs bylo užito k zaplacení dluhů obce. Z různých částek pro účely péče o mládež byl zřízen společný fond péče o mládež, který má částku asi 10.000 Kčs a byl výhodně uložen. Na stavby, seřízení a udržování cest dostala obec asi 10 000 Kčs, částečně jako produktivní péči o nezaměstnané. K tomu ještě přistoupilo zřízení cesty k Weberově boudě, na což přispěly obec a horský spolek, každý částkou 2000 Kčs.

Vytvořeno 19.12.2021 13:56:40 | přečteno 67x | vanvleet
load