Rok 1929

Koncem minulého roku se jevil velký sportovní ruch, který se počátkem nynějšího roku ještě zesílil. Ovšem nastaly pro sport velmi příznivé poměry, což mělo za následek velký rozkvět věc odvětví zimního sportu. Zimní měsíce přinesly neobyčejně nízkou teplotu, která v údolí byla nižší než na horách. Tak např. Liberec měl - 35° C, zatím co téhož dne měla Weberova chata jen - 19°. Nejstudenější den byl v obci 11. 2., kdy teplota byla – 30,5° - Německá okresní péče o mládež spolu s obecním zastupitelstvem zavedla rozdávání mléka školním dětem. V době od 8. 1. do 12. 4. bylo 35 žáků podělováno čtyřikrát týdně ¼ l mléka a 1 houskou. Stravování dělo se ve škole a připojeno k vyučování. – Mimořádná chladna a potíže s opatřováním otopu vedly ministerstvo k tomu, že nařídilo mimořádné školní prázdniny od 18. do 28. února. – Také řádily různé dětské choroby z nachlazení. – Jako loni, také letos uspořádal liberecký sport. klub lyžařské závody pro děti středních škol dne 24. února. Také tentokrát propůjčila místní školní rada potřebné místnosti v školní budově, začež daroval pořadatel pro potřebu školy Kč 100 -. Také letos vyhráli cestovní pohár žáci průmyslové školy v Liberci. – Pila, která náležela Porshemu a po jeho smrti nepracovala, byla koupena Gustavem Streitem a hned se v ní začalo pracovat. Tím ovšem pila ve středu obce, která patřila R. Weberovi, byla zastavena. – Dne 3. 5. byl pohřben všeobecně známý sklář Antonín Ullrich, který po několik roků byl také členem obec. zastupitelstva. – Ve dnech 22. 23. a 24. června oslavil náš nejužitnější spolek – sbor dobrovolných hasičů v Bedřichově 50 let svého založení. Slavnost byla zahájena pozdravným proslovem velitele Karla Scholze. Ze všech blahopřání budiž uvedeno přání starosty obce, který krátce, ale výstižnými slovy vyslovil spolku dík obce za jejich přeobětavou práci a ujistil jej nejvěrnější spolupráci a podporou v dalších letech. Také zástupce svazu jednatel Schüttky z Liberce vhodnými slovy osvětlil význam hasičů a také uvedl zásluhy jubilejního spolku. Nato jednatel spolku August Gärtner přednesl s neobyčejnou pílí a velkou láskou přehled činnosti spolku jednoduchým ale výrazným způsobem, výmluvné to svědectví o ideálním duchu a nejváženějším pochopení povinnosti našeho hasičstva. Proto budiž zde něco zachyceno z dějin spolku. Myšlenka hasičská byla pochopena již r. 1878, kdy Josef Jäger, Augustin Pilz, Ferdinand Rieger, Antonín Posselt, Frant. Hiebel a Václav Klamt seznámili s úlohou hasičstva občany Bedřichova, tak že stačil malý popud a plán se změnil ve skutek. A tento popud nastal, když v obecním zastupitelstvu za předsednictví tehdejšího starosty obce Josefa Jägera dne 5. 12. 1878 bylo rozhodnuto, že se v obci založí sbor dobrovolných hasičů a obec zakoupí potřebné nářadí. Toto rozhodnutí našlo v občanstvu radostný ohlas a v krátké době byl získán opravnu značný počet mužů, kteří se přihlásili za členy. Hned v zimních měsících počalo se s výcvikem mužstva. Oddíl lezců cvičil člen libereckých hasičů Václav Filipp, pochodová cvičení vedl August Streit z Bedřichova. Byl to muž, který tělem i duší pracoval pro hasičskou myšlenku a v každém směru se o spolek mimořádně zasloužil. Již 24. 4. 1879 dostal sbor první nářadí – stříkačku dovezenou firmou Christof Linzer v Liberci. Cvičení se stříkačkou nacházela u členů zvláštní obliby. Žádost podaná bývalému majiteli panství byla příznivě vyřízena a spolek dostal 60 zlatých rakouské měny, za což bylo pořízeno další nářadí. Již 27. 7. 1879 dostala stříkačka svůj křest při ohni, který vypukl v domě č. 91 a dobře se osvěčila. V roce 1880 sbor vystoupil ve vlastním stejnokroji, členové se rozhodli, že si opatří vojenské kabáty a teď již tvořily zjevně pevný útvar. Návštěvy sousedních sborů a také vlastní podniky upevňovaly stále více a více myšlenku hasičskou a přivedly sboro mnoho nových členů. V roce 1881 byla vystavěna zbrojnice vedle staré školy č. 155 a 10. 5. t. r. slavnostně byla odevzdána sboru. Také se v obci zřídilo mnoho nádrží, aby se usnadnila činnost hasičů při ochraně budov proti ohni -. Paměť císaře Josefa II. byl v r. 1882 zřízen fond císaře Josefa II., z jehož úroků po dosažení výše fondu částkou 1000 rak. zlatých se vyplatí podpora chudým potřebným školákům v Bedřichově. V roce 1884 zřídil si sbor leziště na pozemku Václava Klamta. V roce 1887 byl podroben sbor těžké zkoušce. Dne 7. srpna stála huť v Kristiánově i s 4000 m2, dům v plamenech. Zdejší sbor hasičský byl plných 24 hodin v nejvýše vysilující činnosti. Hašení požáru a záchranné práce byly provedeny s plným výsledkem. Dne 1. září účastnil se sbor slavnostního vysvědčení nové školní budovy. již v roce 1889 byla koupena druhá stříkačka, která byla zakoupena napolovic z peněz členstva a polovice z reálního fondu hasičského. V roce 1895 byl byl otevřen nově založený hřbitov, při čemž také hasičstvo se zúčastnilo. Při katastrofální povodni roku 1897 účastnil se sbor v plném počtu na odvrácení škod na ohroženém majetku. V r. 1901 byl zřízen místní spolek pohřební pokladny zemského ústředního spolku hasičstva. - V následujících létech se spolek pilně připravoval chránit majetek bližních, ale také věnoval mnoho času vnitřní práci, aby v čas potřeby mohl pohotově zakročit. V roce 1908 bylo zřízeno železné leziště, v r. 1912 byly zavedeny nové čepice dle vzoru zemského ústředního spolku. Světová válka zabrzdila vývoj sboru, mnozí členové byli povoláni k obraně vlasti a teprve poválečná léta přinesla zvýšenou činnost. Velmi byla žádoucí zbrojnice v dolní části obce. Konečně byla 14. 11. 1926 odevzdána sboru do péče starostou obce Ed. Streitem. Také nové leziště bylo dne 21. 8. 1927 odevzdáno svému účelu. U příležitosti 50 založení sboru přejeme mu v dalším působení mnoho zdaru dle hesla: „Bohu ke cti, bližnímu k ochraně.“ V dalším průběhu večera byli zakládající členové vyznamenáni a uctěni. Také bylo vzpomenuto zemřelých a ve válce padlých členů. Vlastní slavností den 23. 6., který dopoledne byl věnován návštěvou hrobů zemřelých členů, měl být odpoledne zakončen lidovou veselicí. Ale nepříznivé počasí zhatilo plány, proto slavnost byla ukončena 24. 6. nejvýš dobře vydařeným hasičským plesem. Současně byla 23. 6. slavnostně otevřena chata „Přátel přírody“ na Královce. – Také letos byly 2 žákyně a 1 žák poslány do prázdninové kolonie péče o mládež. – Letní měsíce přivedly do naší obce velmi značný počet letních hostí a byl by si jen přát, aby cizinecký ruch všeobecně byl podporován. – Dne 25. srpna bylo otevřeno nové hřiště dělnického tělocvičného a sportovního spolku, což bylo spojeno s velkou lidovou veselicí na novém hřišti. – Pro stoupající počet žactva byla od 1. 9. zřízena zatimní pobočka, takže nyní škola má zase 4. třídy. – Po dlouhé namahavé práci a po překonání mnohých nepřevídaných překážek byla 8. 9. otevřena Weberova bouda pro všeobecné použití. Tato bouda ležící na území obce, mající jeden z nejkrásnějších rozhledů naší vlasti, řadí se po svém dokončení svou nádherou i polohou v krajině mezi vyhledávané chaty, ale ona stane se svým novodobým zařízením a dobrou obsluhou brzy magnetem, který bude přitahovat mnoho přátel přírody. – Dne 20. 9. utopila se úmyslně žena … v horní nádrži. – Koncem měsíce září byla zrušena „Všedělnická nemocenská pokladna“ a připojena k nemocenské okresní pojišťovně v Liberci. – Dne 7. 10. utopila se v nádrži uprostřed obce … chovanka starobince. – Ve dnech 6. – 13. 10. provedli žáci zdejší školy sbírku ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež. Vybrali 655 Kč, což bylo zasláno německé zemské komisi. – Na 27. října připadly volby do Národního shromáždění a senátu. Výsledek voleb je tento:

Listina č. Nár. shromáždění Senát
„ „ 1. Komunistická strana 235  195
„ „ 3. Svaz zeměď.(něm) + něm.
str. děl. + hosp. str. něm. 80  68
„ „ 4. Něm. soc. dem. 25  20
„ „ 6. Něm. nár. strana 19  19
„ „ 8. Česká nár. soc. strana 3  1
„ „ 10. Česká soc. dem. strana děl. 3  3
„ „ 16. Strana živnostenská (česká) - -
„ „ 17. Něm. křesť. soc. + něm.
živnost. strana 198  175
„ „ 19. Něm. nár. soc. strana děl. 227  198

Dne 3. listopadu v tichou podzimní neděli byl zavražděn a oloupen v blízkém Rudolfově na lesní cestě továrník Löroy z Rochlic. Tento zlotřilý čin vyvolal mezi občanstvem celého okolí velkou nejistotou, neboť se přes horlivé pátrání nepodařilo dopadnout pachatele. Dnem 14. listopadu byla úplně zastavena doprava autobusem do Liberce, což těžce postihlo mnoho obyvatel obce. – Následkem velkého sucha v létě i na podzim dostavila se velká nouze o vodu ve studních. Dne 6. 12. byly převzaty až dosud ve správě Clam-Gallasova projektu se nacházející lesy do státní správy: Bedřichov 1955 ha, Fojtka 2100 ha, a Kateřinky – Harcov 1080 ha. – Již na podzim bylo cítit silný pokles odbytu náramkových kroužků, koncem roku se však ještě zhoršil. Mnoho brusíren muselo provoz buď silně omezit nebo úplně zastavit. – Stavební činnost byla malá. Za známku stojí obnova hostince „U zeleného lesa“ (nyní Fischerova bouda) a novostavba domu č. 54, majitel Arnošt Neumann. – Zájmy o obecní záležitosti byly projednány v 11 zasedáních obecní rady a 6 zasedáních obecního zastupitelstva. Rozpočet pro rok 1929 vykazuje potřebu 98.156 Kčs a je kryt 64.665 Kčs příjmu. Schodek bude kryt 90% přirážkou k dani činžovní a 200 % přirážkou k ostatním daním. Účetní uzávěrka za uplynulý rok se jeví:

Příjem 136 101, 95 Kčs
Vydání 106 854, 95  “
Takže přebytek 29 247. – Kčs zůstává v obecní pokladně.

Pohyb obyvatelstva se jeví takto: narození 22, úmrtí 14, počet obyvatel na konci roku 1220 lidí.
Prohlédnuto z úředního nařízení dne 21. 6. 1930. Heinrich Pfeifer. ředitel.

Vytvořeno 19.12.2021 13:57:09 | přečteno 51x | vanvleet
load