Rok 1928

Zlepšení, které nastalo v druhé polovici minulého roku v domácím průmyslu sklářském dosud trvá a zdá se, že je naděje na jeho udržení a vzrůst, což by ovšem bylo velmi žádoucí. Dne 8. února uspořádal místní vzdělávací výbor představení loutkového divadla z Liberce, jehož se zúčastnili všichni žáci zdarma a všichni přítomni se příjemně při něm pobavili. – Dne 26. 2. byl krásný slunný zimní den a v naší obci se shromáždilo žactvo středních škol z Liberce ve značném počtu (asi 200 žáků), aby provedli závod lyžařský, který pro žáky uspořádal liberecký sportovní klub – oddíl lyžařský. Zvítězili žáci průmyslové školy v Liberci a získali putovní pohár. Podle přípisu okresní školní rady byly dány závodníkům k dispozici některé třídy naší školy a v nich podáno závodníkům přiměřené občerstvení. V uznání přátelských služeb daroval liberecký sportovní klub zdejší škole 100 Kčs. – První jarní den, tak očekávaný, byl velmi bouřlivý. Právě za prudkého větru vyhořel v sousedním Horním Janově od vadného komínu dům Konráda Schölera. Starý majitel domu stěží zachránil svůj život, majetek shořel v krátké době. Přitom uhořelo 10 kusů hovězího dobytka. – Další sportovní událost v naší obci byla 25. března, totiž dálkový běh libereckých lyžařů, kteří mají v naší obci i svůj dům. Tato rozhodnutí a podniky u nás pořádané ukazují, že naše obec vyrůstá ve středisko zimních sportů v budoucnu. Na velikonoční pondělí 8. dubna vznikl požár v dřevěném domku Hermanna Gärtnera č. 121 a v 21,30 hod. večer v době, kdy u nás pohostinsky hrála divadelní skupina. Dům shořel do základů. V době spali 2 chlapci (rodiče byli v divadle), ale oba byli šťastně zachránění. Požár zavinil také vadný komín. – V noci na 10. 5. zase hořelo. Ze stejné příčiny vznikl oheň v domě č. 75. majitel Štefan Neumann, dům shořel, až na zdi. – Rychlým táním sněhu pohynulo v našich vodách mnoho ryb. – A zase museli hasiči zavoláni k požáru. V neděli v noci 21. 5. hořel hostinec „U zeleného lesa“ dobře známý v kruzích turistických. Námaze hasičů se podařilo zachránit byty v poschodí. Majitel E. Staidler utrpěl značnou škodu, která byla kryta pojištěním. Dne 24. 5. způsobil požár v domě Arnošta Štumpkeho značnou škodu, ale přece byl zdolán dříve, než se rozšířil na dům. – Na pondělí svatodušní hrozilo naší obci nové nebezpečí. Den předtím silně a vytrvale pršelo a také v noci lilo a dopoledne tekla voda v jindy tak klidném potůčku tak prudce, že kalné vody se na některých místech vylily z břehů. Zvlášť hrozivá byla situace v dolním konci obce. Zde strhly řítící se masy vody pobřežní zdi a poškodily a ohrožovaly dům č. 152 a brusírnu 193. Jelikož příštího dne odpoledne ustaly deště, přestalo i nebezpečí. – Veselý čas putování oznámil hned při začátku, že naší obci připadá významné místo jako vychodisku a průchodnímu místu při návštěvě Jizerských hor. Vzhledem k tomu založilo několik občanů výbor pro cizinecký ruch. Cíl jejich snažení byl, aby naše obec byla známa širší veřejnosti jako letovisko. Časopis „Bergland Verkersblatt“ byl objednán i v denních listech byla vylíčena krása a přednosti naší obce a to vše s výsledkem. Za léta se přihlásilo mnoho letních hostů o ubytování. Bude-li také další činnost jmenovaného výboru doprovázena pěkným úspěchem, pak se dá určitě očekávat, že rostoucí turistika a sportování umožní, že Bedřichovu se na tom všem dostane značného podílu. – Spolek Saatgängeverrein “ oslavil dne 17. 6. významný svůj den. Jako nejstarší spolek založený 1848 oslavil toho dne 80. výročí svého založení. Slavnost spojena byla se svěcením nového zvonu, který byl pořízen z výnosů sbírky a zavěšen do věže č. domu 31 zvaném „U zvonku“ Slavnost byla zakončena lidovou veselicí na letním hřišti. – Obecní zastupitelstvo prokázalo plné porozumění pro akci německé péče o mládež v Liberci. – venkově pro vyslání dětí do prázdninové kolonie. Dvě děvčata a jeden chlapec byli posláni do Doks. – Místní školní rada pečovala o prázdninách svým škole příznivým způsobem o potřeby zdejší školy. Dala ve všech třídách zdejší školy zřídit elektrické ventilátory, věc, která je málo na některé škole. Dne 8. 7. oslavil místní dělnický tělocvičný a sportovní spolek 20 let trvání svého „Dělnického domu u Koruny.“ Slavnost byla spojena se zahradní slavností a tělocvičnými podniky. – Téhož dne zahájil pravidelnou dopravu R. Neuhäser nájemnými autobusy z Liberce do Janova přes Bedřichov. Nový dopravní prostředek znamená nové zlepšení a těší se čilé podpoře a je hojně používán občanstvem. – Dne 21. 7. byla pro úřední kontrolu vyprázdněna přehrada na Černé Nise. Výsledek současně provedeného výlovu byl asi 700 lososů a něco jiných ryb. Tento výsledek zůstává daleko za dřívějšími odhady. Také předpokládané zanesení bahnem nebylo tak značné. Pěvecký spolek „Svornost“ též se zúčastnil v tomto roce na oslavách. Vzpomínal 50 let svého trvání dne 29. července. Spolek byl založen r. 1878 Anastaziem Posseltem, Bohumilem Riegrem a tehdejším nadučitelem Antonínem Hiebelem. Jejich náboru se podařilo získati v krátké době 28 zpěvu milujících členů a v létě toho roku (12. srpna) založit spolek. Radost z německé písně a hluboké pochopení neocenitelné naší národní písně to bylo co spojilo tyto muže a to se zrcadlilo nejlépe v hesle mladého spolku: „Německá píseň v radosti i bolesti spojuje německého ducha a německé srdce.“ Významné výsledky značí jeho životní dráhu od založení až k letošnímu jubileu. Rozkoš a radost, smutek i bolest byly na stejnou měrou údělem. Zvláštní úvahy zasluhuje však potěšující věc, že mladému spolku brzy po založení se připojil ženský sbor, který nejčilejší spoluúčastí na osudech spolku pomáhal mu dosáhnouti vytyčených cílů. Důležitou úlohu spatřoval spolek také ve snaze, aby veřejnými vystoupeními byl s obecenstvem často ve styku, což se mu nejen bezvadně podařilo, ale také mu přineslo mnoho radosti i mnohá četná uznání. Nechť jubilejnímu spolku mnoho štěstí a požehnání přinesou další léta ! – Zmínil-li jsem se při počátku tohoto roku, že rozkvétající zimní sporty a také stoupající obliba naší obce u letních hostů a turistický ruch šťastně působí v naznačeném směru a že nastávající podzim potvrdil jejich plány. Aby se zvedl stoupající turistický ruch, vystavěly se v okolí obce četné turistické chaty a boudy. Je v plánu další přestavba a výstavba nové boudy na Seibtově kopci, provedené německou skupinou horského spolku „Údolí Kamenice“, dále novostavba boudy patřící spolku přátel přírody v tak zvané „Královské říši“, která vzhledem ke své šťastné poloze a krásné výbavě jistě přivábí mnoho návštěvníků a přátel. Na území obce postaví Karel Zenkner na blízkém Malinovém kopci boudu (již chvalně známou boudu na Weberově kopci), která bude mít zcela moderní výbavu a tím bude moci vyhovět i nejvyšším nárokům a jistě přiláká mnoho návštěvníků. Všechny jmenované boudy jsou vybaveny všemi vymoženostmi ubytování a jistě zachytí větší podíl při zvýšeném cestovním ruchu. – Sbírka provedená žactvem 3 třídy v týdnech od 7. do 14. října ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež vynesla v naší obci značnou částku 691,50 Kčs, která byla odeslána německé zemské komisi – Stavební činnost se projevila mimo výstavby Weberovy boudy také výstavbou vyhořelých domů č. 75 a 121. Vyhořelý hostinec „U zeleného lesa“, nebyl stavěn, nýbrž spáleniště koupil Reinhold Fischer z Bedřichova, který tam provede rozsáhlou stavbu. Část pozemku, patřícího ke jmenovanému pozemku, byla zdejším tělocvičným a sportovním spolkem koupena a nad cestou k lesu se provede letní cvišitě. – Dne 2. prosince byly volby do zemského a okresního zastupitelstva zřízených novými zákony.

Přehled odevzdaných hlasů do:

a) okresního zastupitelstva:

1.  Svaz zemědělců (něm) 60 hlasů
2.  Něm. křesť. social. lidová strana 76  “
3.  Komunistická strana (něm.) 194  “
4.  Něm. nár. soc. strana děl. 148  “
5.  Čes. soc. dem. strana děl. 3  “
6.  Něm. soc. dem. strana děl. 18  “
7.  Něm. národ. svaz 34  “
8.  Spolek českých občanských stran - “
9.  Něm. strana živnostenská 138  “
10. Česká nár. soc. strana 2  “

Celkem 687 hlasů, platných 673


b) zemského zastupitelstva.:

1. Česká strana social. 2 hlasy
2.  Něm. děl. a hosp. souručenství 31  “
3.  Republ. strana zeměď. a malorol. lidu 4  “
4.  Něm. soc. dem. strana děl. 14  “
5.  Česká strana lidová -
6.  Něm. nár. soc. strana děl. 142  “
7.  Komunistická strana (něm) 198  “
8.  Něm. lidový svaz 31  “
9.  Česká soc. dem. děl. strana 3  “
10. Svaz zemědělců (něm.) 50
11. Něm. strana živnostenská 126
12. Něm strana křesť. soc. 79

Celkem 687, platných 680.

Německý tělocvičný spolek zřídil pro nastávající zimní dobu na pozemcích Emila Streita lyžařský můstek, který byl otevřen dne 26. 12. lyžařskými skoky. V boudě na Weberově kopci, dosud nedostavěné, zřídil majitel Zenkner nouzový provoz, zatím co dům přátel přírody již je hotov a v nejbližší době bude dán do provozu. – Z obecního úřadu se oznamuje ,Obecní záležitosti a potřeby byly projednány ve 12 zasedáních obecní rady a v 6 zasedáních obecního zastupitelstva. Roční rozpočet na rok 1928 vyžaduje na řádné potřeby 100 935 Kč a je kryt částkou 32 416 Kčs, takže se jeví nekrytý schodek 68 519 Kčs na jehož krytí se zavede přirážka 140% k dani činžovní a 262% ke všem daním ostatním jakož i nárok zbývající sumy 24.670 Kčs z dotačního fondu na vyrovnání. Okresní správní komise zamítla tento návrh, protože nebyly vyčerpány další možné prameny příjmů. Obecní zastupitelstvo se tedy usneslo zvýšit na krytí schodku dávku z nápojů pro pivo z 5 Kčs na 8 Kčs, dávku ze psů a za kilowatovou hodinu na světlo o 1 Kčs, čímž byl schodek kryt. – Pohyb obyvatelstva se jeví: počet obyvatel koncem roku 1208, narozených 18, úmrtí 17.

Vytvořeno 19.12.2021 13:57:24 | přečteno 39x | vanvleet
load