Rok 1927

Nastávající rok 1927 nepřinesl v obchodní situaci domácí industrie žádné větší zlepšení. Aby se zmenšila nouze, která také v jiných zemích již se ve znatelné formě ohlašuje, zavedl stát ve spojení se zemskou komisi pro péči o mládež a ochranu dětí a obecní úřady subvence pro stravování dětí nouzí trpících rodin. Tato akce byla přijata obecním zastupitelstvem a ve škole byla zřízena mléčná kuchyň. Na 70 dětí dostávalo denně asi ½ l mléka a 1 housku asi po dobu 3 měsíců. Státní subvence na to byla 155,56 Kčs, což zvýšila zemská komise o 719,44 Kčs, ostatní náklady platila obec. – Okresní správní komisí bylo obci poukázáno 3280 Kčs na podporu nezaměstnaných, což bylo rozděleno 76 osobám po 40 – 50 Kčs. Také obec sama dala s ohledem na špatný stav mnohých rodin 3304 Kčs k témuž účelu. K tomuto neradostnému úkazu přidal se ještě jiný zjev: také do naší obce jako do okolních obcí mihla se epidemie chřipky. Třebaže jen v lehčí formě a bez vážných následků, nebyl téměř žádný dům uchráněn. – Dne 26. ledna postihla lesního dělníka Karla Jägera tragická smrt. Při výkonu svého povolání dostal se pod saně těžce naložené dřevem k večeru a musel bez pomoci, protože sám se nemohl dostat na nohy, bídně zahynout. Na místě neštěstí mu postavili jeho přátelé v blízkosti Kristiánova u silnice kamenný pomník. – Dne 30. března v ranních hodinách se vznítil v domě č. 58 požár. Dům patřil truhláři Robertu Lorencovi. Ač hasiči rychle zakročili, nemohl být požár zdolán pro nedostatek vody a dům úplně shořel. Na jeho místě bylo započato s novostavbou a brzy stál tu pěkný dům. – Od 8. do 12. dubna bylo okresní politickou správou v Jablonci vyhlášeno stanné právo nad četnými obcemi okresu, mezi nimi i nad Janovem. Popud k tomu daly demonstrace v četných obcích proti výrobě tak zv. tlačeného skla (nebarevného), které jmenovitě v blízkém Josefodole vedly k vážnějším výtržnostem. – Starý hostinec z rozsáhlého Streitova hospodářství (dedici sestry Schaurichovy) přešel koupí do majetku Emila Streita, obchodníka dřevem. Starý selský dům byl zbourán a na jeho místě postavena nová a vzhledná novostavba č. 38. – Dne 26. 5. za krásného nedělního dopoledne kolem 10. hodiny, naráz a nečekaně udeřil blesk a v několika okamžicích již šlehaly rudé plameny ohně z domu č. 133, majitelem Lorenz Krause. Také tady přes okamžitý a vydatný zákrok hasičů zůstaly z domu jen zdi. Ihned se začal s novostavbou. – Německá péče o mládež v Liberci – venkov umožnila 4 dětem obce (2 chlapci a 2 děvčata) pobyt v prázdninové kolonii v Doksech a Krumlově. Obec povolila pro tento účet 600 Kčs – V noci na 20. 6. vyhořela mačkárna Julia Hausera. – V noci na 2. 8. znovu zazněly poplašné signály – hořel dům č. 76 (Ida Streitová). Střecha shořela úplně. Oba domy brzy byly opraveny a znovu vybudovány. – Dne 7. a 8. srpna oslavil zdejší „Německý divadelní spolek 40 výročí svého založení. Tento spolek byl založen v roce 1887 přáteli divadla pěveckého spolku „Jednota.“ V tomto roce sehrál divadelní hru „Spěsně doma“ („Flüchtig in Heimat“) Brzy se připojili k zakladatelům jiní četní přátelé divadla, kteří si položili za cíl: provedení dobrých divadelních děl a tím působit výchovně. Zvlášť čestný úkol spatřoval spolek v tom, že čistý výtěžek své činnosti věnuje k užitku a prospěchu zdejší německé školy. Spolek pečoval o soudržnost, německé ctnosti a společenský styk. Pilnou prací a pevnou soudržností podařilo se spolku brzy, že měl samostatné jeviště. Podařilo-li se spolku za dlouhou dobu trvání přemoci nepřízeň doby, vždy se zase našli věrní, kteří dovedli přemoci překážky v cestu se stavící a vedli spolek stále výš. Těžké doby války přinesly milovníkům jeviště léta nedobrovolného mlčení. Když válka byla ukončena, tu si našli staří ochotníci posílení četnými novými členy, aby pokračovali dále ve stanoveném směru. Při svém 40. výročí založení mohl oslavit spolek, byl si jist úspěchem, že pln naděje kráčí do budoucnosti. Oslava založení těšila se všeobecnému příslibu občanstva, že ušlechtilá činnost spolku nachází správné pochopení. Slavnost byla zahájena slavností schůzí v sobotu 7. srpna, při níž byli zakladatelé spolku uctění odevzdáním pamětní medaile. V neděli dopoledne bylo vzpomenuto na místním hřbitově zemřelých členů, odpoledne pak zúčastnili se přátelé spolku lidové veselice na letním cvičišti něm. tělocvič. spolku, kde dlouho setrvali v družné zábavě. Štěstí a úspěch nechť doprovází spolek tak v nastávajícím desetiletí. – Ve dnech 21. a 22. 8. odevzdána byla hasičskému sboru nově opravená hasičská zbrojnice I., která se v nové úpravě opravdu krásně vyjímá. Při té příležitosti odevzdali hasiči nové, jimi přebudované leziště svému účelu. Zakoupením pozemku podařilo se spolku vybudovat si při zbrojnici a lezišti vlastní cvičiště. Výměnou pozemků s Ignácem Hornem podařilo se jim získat vhodný příchod na cvičiště. Na zakončení odevzdání zbrojnice byla na cvičišti uspořádána velká lidová veselice. – Dne 9. září rozšířila se pověst o loupežné vraždě provedené blízko naší obce. Tato pověst byla bohužel brzy potvrzena v celé hrůze a ohavnosti. Pokojný turista, vrchní Ing. Viktor Gaček ze Dvora Králové, který použil své dovolené k osvěžení v Jizerských horách, byl za Kristianovem u louky, kde odbočuje cesta na Smědavu, zbabělým vrahem ze zadu zastřelen a oloupen o majetek. Ačkoliv byl návštěvník a nešťastník za krátkou dobu nalezen, nepřineslo pátrání ihned zahájené žádné světlo do této vraždy a snad se podaří úkladného vraha dopadnouti a zaslouženě potrestati. – Konec srpna nám přinesl zvláštní přírodní zjev. Nesmírné spousty bělásku přeletěly od severu louky i zahrady a pokračovaly směrem k jihu. – O prázdninách byly 1. třída a tělocvična zdejší školy vymalovány. – Dne 16. října byla nová volba obecního zastupitelstva. Předvolební období proběhlo úplně v klidu, ač všechny strany se na volby připravily. Předloženy byly 4. kandidátky: 1. strana komunistická 2. německá volební pospolitost (něm. socialisti, svaz zemědělců, křesť. socialisti) 3. německá nacionálně socialistická strana 4. živnostenská strana. Volba se konala za dozoru 4 členné volební komise v tělocvičně školy. Celkově bylo odevzdáno 751 platných hlasů. Volební číslo bylo 39, rozdělení mandátů bylo následující:

Kand. č. 1, komunisti-strana českosl. 269 hlasů 6 mandátů, zbytek hlasů 35,
“ 2. něm. volební souručenství 213“ 5  “ “ “ 18
“ 3. něm. nár. soc. děl. 124“ 3  “ “ “ 7
“ 4. živnostenská strana 141“ 3  “ “ “ 24

Nově zvolené obecní zastupitelství skládá se z následujících členů: 1. strana komunistická: Frant. Klamt, dělník v lomě č. 46, Emil Reckziegel, hostinský 150, Josef Neumann, hodinář, 212, August Bartel, nádeník 60, Josef Jantsch, mačkář skla 90 a Frant. Gärtner, majitel skladu 150, mandát dostali, protože měli nejvyšší zbytek hlasů a dostal jej Ernst Krause, pasíř č. 40.  2. volební souručenství: Eduard Streit, výrobce skleněného zboží 242, Vilém Hauser, zemědělec 4, August Scholze, lesní dělník, 151, Frant Weiss, výrobce skleněného zboží a Karel Klamt, zemědělec č. 44.  3. něm. strana nár. socialistů: Karel Scholze, tesař 229, Julius Hauser, výrobce skleněného zboží 103, Karel Reinisch, malíř skla 240. – 4. živnostenská strana: Robert Klamt, výr. skleněného zboží 233, Josef Klamt, mistr kamenický 222, Antonín Simon, výrobce skleněného zboží. – Děti 3 třídy provedly sbírku ve prospěch ochrany dětí a péče o mládež a vybraly 551 Kčs; což bylo zasláno na místo určené. Ustanovující schůze nově zvoleného zastupitelstva konala se 31. října v hostince Ferdinanda Scholze. Jako nástupce okresní správy působil při ní nadučitel Richard Fotr. Po složení slibu věrnosti všech přítomných členů obecního zastupitelstva přistoupilo se k volbě obecního starosty. Byl zvolen 9 hlasy z 10 odevzdaných Eduard Streit, který byl také starostou v uplynulém období. Komunistická strana se volby nezúčastnila, ale činila si nárok na místo náměstka, protože měla největší počet mandátů. Byl zvolen Emil Reckziegel, její člen. Za členy rady zvoleni: Frant. Klamt (kand č. 1) Wilhelm Hauser (kand č. 2) Karel Reinisch (kand č. 3) Robert Klamt (kand č. 4) – Rozpočet na rok 1927 vykazuje řádnou potřebu 108 713,90 Kčs a na jeho krytí je příjem 57 353,94 Kčs. – Nekrytý schodek vyžaduje 90% přirážky k činžovní dani a 310% k přirážkám k ostatním daním. – Dne 3. listopadu stalo se v sousedním Janově velké neštěstí při stavbě. Část novostavby nové radnice se zřítila. Na štěstí byla právě přestávka v práci a proto nepřišel nikdo o život. Ale přesto utrpěly 2 osoby značné poranění. – Také v naší obci byla čilá stavební činnost. Mimo již započaté novostavby a opravy stavení vyhořelých majitelů Roberta Lorence, Krause Julia Hausera a Idy Streitové a přestavby Emilie Streitové byly prováděny tyto stavby: dům č. 129 Rudolf Gärtner, dům č. 3 – Olga Jantschová, dům č. 10 – Antonín Hannisch a domek hlídače č. 50 u přehrady prováděný přespolní elektrárnou. Pohyb obyvatelstva ke dni 31. 12 – 1927 vykazuje obyvatel – 1208, narozených 14, zemřelých 25. – Druhé pololetí 1927 vykazuje malé oživení průmyslu sklářského. Ač nejsou brusírny dosud plně zaměstnány, přece již někteří si zlepšili výdělky, který by ovšem mohly se ještě více zlepšit.

Vytvořeno 19.12.2021 13:57:35 | přečteno 68x | vanvleet
load