Rok 1926

Z obecní kanceláře budiž oznámeno: Protože August Scholze dal svůj mandát v obecním zastupitelstvu straně k dispozici, nastoupil na jeho místo August Krause. Smrtí se uprázdnilo místo v obec. zastupitelstvu po Frant. Hirschmannovi, jehož mandát převzal Antonín Krause. – protože obecní rozpočet předložený a schválený dne 20. 2. vykazoval nekrytý schodek 23.536 Kčs 85 h, stanoveno na jeho krytí, 90% přirážku k dani činžovní a 243% přirážku k daním ostatním. Na srovnání nekrytého schodku pro školní účely v částce 33 865 Kčs 97 hal, z čehož na Bedřichov připadá 30.928 Kčs 47 hal, bylo povoleno 25% přirážka k dani činžovní a 243% k daním ostatním. Válečné půjčky tak tíživé břemeno pro naši obec, byly často na programu porad a dospělo se k tomuto řešení. Válečné půjčky v částce 200.000 Kčs upsané na okresní záložny v Liberci budou vyřešeny půjčkou 80 000 Kčs. Půjčka sjednaná u Ústřední banky něm. spořitelen v částce 100.000 Kčs přemění se ve státní půjčku v obnose 75.000 Kčs. – Půjčka sjednaná u Komerční banky a Bankovního úřadu na 113.600 Kčs upraví se tak, že okresní záložna převezme tuto válečnou půjčku proti úpisu zápůjčky 70.715 Kčs a po výměně na státní půjčku obce odepíše 25% z učiněné výpůjčky 113.600 Kčs. – Větší vydání zavinila stavba obecní cesty na „Královku“. Zřízení této cesty vyžádalo nákladu 9787,80 Kčs, z čehož připadlo na obce 1/3, t.j. 3262,60 Kčs, zbytek pak Horské jednotě. Od okresní správní komise došla na to subvence 3000 Kčs. – Za velmi bouřlivé noci 9. 1. 1926 byli hasiči voláni o pomoc. Na samotě Nová louka stal se obětí plamenů myslivecký dům, známý všem turistům a poutníkům jako útulný hostinec. Oheň vznikl od vadného komína. Dříve než přijela pomoc, shořel tento dřevěný dům do základů. – Dne 2. 4. zase byli hasiči voláni k ohni – hořel domek č. 100, patřící Steidlovi. Dík rychlému zákroku byl oheň uhašen. – Dne 2. 5. 1926 byl pohřben Ludvig Ullrich. S ním odešel nejen starostlivý, věrný manžel a otec, ale také muž, který se ve veřejném životě velmi zasloužil. Jako zástupce komunistické strany v obecním zastupitelstvu a v místní školní radě byl v obou tělesech všeobecně vážen pro svůj smysl pro právo a klidné jednání. Jeho pohřeb byl svědectvím úcty, jaké požíval zemřelý u spoluobčanů. – Dne 10. 6. 1926 bylo v sousedním Janově biřmování udělené biskupem Dr. Grosem z Litoměřic. Na něm a současně konané zkoušce z náboženství se zúčastnilo z naší školy 78 žáků. – Dne 14. 7. odpoledne kolem 3 hod. vypukl požár v domě č. 184 u Roberta Jantsche a zničil celý domek až na zdi. Také při tomto požáru konali hasiči co mohli a tak zůstal omezen jen na tento dům. Ihned byla začata stavba nového domu. – Dne 17 a 18. 7 vyvolil si dělnický a zpěvecký spolek „Blaho lidu“ k významné slavnosti. Tyto dny oslavil spolek 30 let svého trvání. Z dějin spolku budiž tu uvedeno: V létě r. 1896 scházel se stálý počet mladých dělníků vedených zkušenými přáteli tělocviku v nedělních odpolednech na společné vycházky. Tyto veselé vycházky přes hory a doly naší vlasti získávali stále nové přívržence a obliby pro to, že se k nim připojovaly tělocvičné hry, pochody, prostocviky, pořadová a jiná cvičení ve volné přírodě i v sále hostince „U města Velkého Varadína.“ Tím byly dány podmínky pro založení nového tělocvičného spolku odlišného od německého tělocvičného spolku, již v obci založeného. Po provedené přípravě a úředním povolením, přikročilo se k založení spolku. To se stalo 26. 11. 1896 a spolek dostal jméno: Mezinárodní dělnický tělocvičný spolek „Blaho lidu.“ Zakládající schůze čítala 30 členů. Pod vedením cílevědomých vedoucích vyvinul spolek brzy čilou činnost, rozmnožil počet členů, opatřil nářadí a účastnil se také na různých podnicích dělnického tělocvičného hnutí. Již dne 5. 8. 1900 mohl spolek pozdravit četné přátelské spolky, když byl pověřen uspořádáním II. okresního tělocvičného vystoupení. Více než 700 účastníků navštívilo slavnost a tělocvičné vystoupení a potleskem odměnilo mnohé pěkné, vynikající výkony. Stále se spolek snažil, nedbaje rozličných překážek, které se mu stavěly v cestu, vpřed. V dějinách spolku se naskytl nejvýš příznivý obrat, když se jim podařilo koupit největší hostinec „U koruny“ s velkými místnostmi a sálem od majitele Porsche. Naráz byly odstraněny potíže se získáním spolkových místností a sálu (dokonce si spolek pro určitou dobu najal místnosti v blízkém Janově). Spolek si vytvořil dům, který brzy vzrostl na středisko organisovaného dělnictva. V roce 1911 spolek na oslavu 15. výročí založení rozvinul vlastní prapor ve dnech 17. 18. a 19. 7. Spolek často s největšími obtížemi vykonal velký kus práce. O tom podala slavnost krásné vysvědčení cílevědomé radosti z práce a velké činnosti spolku. Do zbraně byl povoláno 64 členů, z nichž 13 zůstalo na bojištích a 5 zemřelo na následky války. Po válce znovu zahájil spolek činnost a tak mohl 17. a 18. 7. přistoupit k oslavám 30 výročí založení. Zahájeny dobře provedeným slavnostním nástupem, spojeným s uctěním zakladatelů dne 17. 7., 18. 7 věnován sportovním závodům a tělocvičným vystoupením. Odpoledne toho dne shromáždila lidová veselice s koncertem přátele a příznivce spolku na louce u spolkového domu. Celé uspořádání slavnosti bylo také tentokráte důkazem oduševnělé tělocvikářské práce a pevné soudržnosti. Závěr slavnosti tvořil dne 25. 7. uspořádaný slavnostní ples. Nechť také počínající 4. desitiletí přináší spolku další úspěchy. – Dne 22. srpna 1926 byla v obci zase slavnost. Lovecký a rybářský spolek v Bedřichově pořádal 40 výročí svého založení a tuto spojil se všeobecnou dětskou slavností. Dějiny spolku nám povídají, že v roce 1885 majitel mlýna Antonín Pilz pronajal obecní honitbu za 40 zlatých konvenční měny na dobu 6 roků. Až dosud mělo honitbu najatu panství za 4 zlaté konv. měny. Mlynář Pilz neprovozoval honitbu sám, ale společně s několika přáteli honitby a založil loveckou společnost. Tato byla r. 1892 značně rozšířena, když se jí podařilo pronajmout si také revír Hraničná. Členové spolku nosili krojové čepice. Při rozličných oslavách vystoupil spolek častěji na veřejnost. V roce 1896 přešel revír Hraničná do jiných rukou. Spolku zůstal jen revír Bedřichov až do r. 1923. V tomto roce ztracen i tento ve prospěch loveckého klubu v Bedřichově. Z dřívějšího klubu loveckého vystoupili členové loveckého a rybářského spolku. Ačkoliv spolek některé členy při této přeměně ztratil, našli se zas jiní. Cílem spolku bylo nyní rybářství. K tomu účelu byly od místního vodního družstva najaty rybníky, založen rybník plůdkový a sádky. Brzy všech 31 členů spolku holdovalo rybářství. Pořád spolek potvrzoval svůj smysl pro dobročinnost a cíl své činnosti spojil také při oslavě 40. výročí založení všeobecnou dětskou slavností. V předvečer slavnosti shromáždili se přátelé a členové v dřevěné tělocvičně německého tělocvičného spolku, uspořádali pěvecké a hudební vystoupení, přednesli pozdravné proslovy a také četné uznání oběma zakladatelům spolku mlynáři Antonínu Pilzovi a Václavu Hirschmannovi, jimž byla dána čestná uznání za jejich práci ve prospěch spolku. Druhý den byl dnem radosti naší mládeže. Za spolupráce učitelstva prošel obcí průvod dětí v různých skupinách, k němuž se připojily různé místní spolky. Mnohonásobný jásot dosvědčil spolku upřímnou vděčnost rozveselených dětských srdcí. Z výnosu slavnosti daroval spolek 500 Kčs na zakoupení pomůcek škole. Dne 26. srpna dodala místní školní rada zdejší škole přenosný kuchyňský sporák a současně i nutné potřebné zařízení a příbory na zařízení školní kuchyně. Tím byla dána žákyním 8. šk. roku možnost, aby prakticky se naučily vařit. – Dne 15. 9. dostal rybářský a lovecký spolek nájem rybolovu ve vodách zdejší obce za 210 Kčs na 3 roky. V týdnu od 10. do 17. října provedli žáci zdejší školy sbírku ve prospěch péče o mládež a sebrali pro zemskou komisi značnou částku 632,20 Kčs. – Dne 21. listopadu odevzdána byla starostou obce Eduardem Streitem nově vybudovaná hasičská zbrojnice u pošty. Stavba této zbrojnice a kůlen pro obyvatele pošty byla za 25.503,56 Kčs. Také hořejší zbrojnice v obci byla opravena a úpravou střechy byl jí dán opravdu pěkný rozhled. Tato úprava byla za 7.745 Kčs. – Další nutné vydání přibylo našemu starostlivému představenstvu nově založenou spojovací cestou od školy k mostu přes Nisu. Byla vybudována za částku 1710,50 Kčs v náležité úpravě a provedení. Také soukromá stavební činnost rozrostla se v uplynulém roce víc než v minulém. Mimo již dříve jmenovaný dům Roberta Jantsche č. 184 a rozšíření prodejny dělnického konsumu „U koruny“ byly nově postaveny: dům č. 135 náležející Valentinu Krausovi, jakož i novostavba patřící řeznickému mistru Reinholdu Ullrichovi č. 243. Také dvě nové mačkárny a to u Frant. Klamta a Augusta Neumanna byly vystavěny. – Dne 7. 12. zemřel Antonín Posselt. S ním odešel do hrobu zasloužilý muž naší obce. Byl pochován do rodinného hrobu do Janova. Dne 31. prosince byl tento stav obyvelstva: Počet obyvatel 1222, nově narozených v roce bylo 28, úmrtí 17. Žádoucí vzrůst v průmyslu sklářském, s jehož rozkvětem je osud naší obce úzce spojen, se nedostavil. Výdělky byly nepatrné a hrozící nezaměstnanost mnohých otců rodin byla již citelná. Kéž by nastávající rok přinesl naší obci uspokojivé zlepšení.

Vytvořeno 14.12.2021 10:52:35 | přečteno 45x | tana
load