Rok 1925

Teprve na Nový rok se ukázal obvyklý obraz, neboť poslední dny starého roku přinesly sníh, tak očekávaný obyvateli měst. A tak byly zasněžené svahy naší obce cílem nesčetných milovníků zimních sportů, kteří za velkého jásotu holdovali tak dlouho očekávaným zimním radovánkám. – Dne 30. 1. ve 4 hod. odpoledne vypukl v pokoji požár v domě čp. 113 patřícím Romanu Streitovi, ale byl brzy uhašen rychlým zákrokem místních hasičů a zůstal omezen jen na střechu domu patřící Richardu Wirsigovi, kde vlastně oheň vznikl. Již v měsíci lednu bylo možno pro mírné počasí v naší obi splnit dlouho žádaná přání a provést výstavbu telefonního vedení, pokrok všemi žádaný. Již 3. 12. byl zahájen telefonní provoz. Obec byla připojena na centrálu v Jablonci a přihlásilo se 8 účastníků. – Místní vzdělávací výbor uspořádal 16. 3. druhou přednášku. Byla v hostinci „U koruny.“ Přednášel prof. Alfréd Heis z Liberce „O vzniku pohoří naší otčiny.“ Ač bylo špatné počasí vykázala přednáška doprovázená četnými obrázky, poměrně pěknou návštěvu. – Protože uplynulo funkční období místní školní rady, byla v tomto roce obnovena. Při zasedání obecního zastupitelstva byli dne 20. března zvolení 3 zástupci do této instituce. Ustanovující schůze konala se za předsednictva okr. škol. insp. prof. W. Richtera z Liberce v neděli 17. května. Nová místní školní rada byla složená takto: zástupce školy nadučitel Richard Fotr a učitel Rudolf Seifert, zástupce obce: Antonín Simon, Ludwig Ullrich a Wilhelm Hauser, jejich náhradníci Josef Jahn, Antonín Streit a Josef Klamt, zástupce Hraničné Ernst König. Předsedou byl zvolen Antonín Simon, náměstkem Ludvig Ullrich, načež následovalo složení slibu a předání úřadu. Dekretem ze dne 4. 6. 1925 byl dosud zastupující správce školy učitel Richard Fotr jmenován definitivním nadučitelem zdejší školy. – Dne 14. 6. uspořádal německý tělocvičný spolek na počest 40letého trvání slavnostní večer, závody a lidovou slavnost na letním cvičišti. Budiž mi dovoleno zaznamenat některé události, příběhy a činy ze života tohoto spolku. Uplynulých 40 roků, celý lidský věk, tvoří v historii spolku tak velký časový úsek, že se vyplatí toho vzpomenouti. – Dne 15. února 1885 sešli se na popud Antonína Pilze Ferdinand Rieger, Antonín Posselt, Bohumil Rieger, Josef Posselt a Ferdinand Schaurich – a založili německý tělocvičný spolek. Díky nadšené práci jmenovaných rozšířil se okruh přátel tělocviku a jak to bývá leckterá nepříjemná otázka se musela řešit a leckterá brzdící překážka se stavěla do cesty, ale přesto mladý spolek stále stoupal a rozrůstal se, takže r. 1890 mohl přistoupit k zakoupení spolkového praporu, který byl rozvinut dne 6. 6. 1890. Každých pět roku byla pořádána slavnost a pokaždé se mohly zaznamenat nové pokroky. V roce 1902 si spolek získal zásluhy o zkrášlení obce. Toho roku mohl se totiž uskutečnit dlouho žádaný plán, aby zakladateli německého tělocviku Fridrichu Ludwigu Jahnovi u příležitosti 50. výročí jeho smrti se postavil ve zdejší obci pomník. Pod mlýnem Antonína Pilze, na místě jím stanoveném, postavili velký žulový balvan, který nesl bronzové poprsí Jahnovo. V roce 1912 byl pomník rozšířen o památník bývalých vojenských vysloužilců (18. 8.) a dobrovolných hasičů (6. 10.). A tento pomník jest ozdobou naší obce. Z dějin spolku budiž připomenuto, že neúnavné práci jeho členů se podařilo, že dne 26. 6. 1914 bylo zřízeno letní cvičiště a hřiště mládeže. Jestliže následující válečná léta přinesla stagnaci, nelze se tomu divit, protože většina členů musela nastoupit válečnou službu. Ne méně než 100 členů bylo povoláno a z nich 24 se již nevrátilo do obce. Poválečná léta neubrala na ochotě k práci, jmenovitě v r. 1913 založené družstvo žen se vysoko umístilo. Tak tedy mohl spolek s vědomím dobře konané povinnosti přistoupiti k oslavě 40ti letého trvání. Také to je svědectví píle a bohaté činnosti, o čilé účasti a přátelství, což také může v budoucnu spolku prospěti.

Den 26. 6. tohoto roku zavedl většinu obyvatelstva naší obce do tichého lesního zákoutí – do Kristiánova. Co nás tam přivedlo ? před 150 lety byla tu založena dnes tak tichá osada, jako pracoviště. Založena sklárna, o níž kronika se zmiňuje na jiném místě. Dnes to tu ovšem vypadá jinak než tehdy v čilé vísce vroucí prací, kde bývala škola i kostel. Mocný požár dne 7. 8. 1887 zničil z větší části kvetoucí osadu. Protože pro těžké dopravní poměry nemohl dosavadní majitel sklárny pomyslit na její znovuobnovení, prodal zbývající budovy panství r. 1890. většina domku byla prodána v dražbě s podmínkou, že kupci tyto domky rozeberou a odvezou. A tak došlo k tomu, že z dříve kvetoucí dělnické osady zůstal dnes tichý Kristiánov. Teprve poslední roky přinesly do tichého lesního koutu trochu čilejšího života, když přívětivý hostinec „U prázdninové kolonie“ poskytuje četným obdivovatelům naši vlasti tichý odpočinek a v zimě zase lákají zasněžené svahu Černé hory a okolí nesčetné přátelé lyžování a zimních sportů do tohoto zákoutí. A tato osada vítala 24. 6. nepřehledný počet přátel na svých zelených lukách, kteří přišli na pozváni německého horského spolku, aby oslavili 150 výročí založení osady veselou zábavou. Se všech stran tam proudili, cesty naší obce byly plny poutníků a spolků, takže počet návštěvníků se odhadoval na 10.000 Kčs. Čilý ruch panoval na všech stranách. Dobří známí potřásali si rukama, starší známí vzpomínali na mládí, na všech obličejích se zrcadlila radost ze setkání. Po vykonání polní mše, jíž předcházela vzpomínka na idilicky položeném hřbitově, shromáždily se davy účastníků okolo rečnické tribuny, na které promluvil ke shromáždění R. R. Fischer, starosta z Jablonce slavnostní řeč. Četné spolky z okolních vesnic se zúčastnily slavnosti a postaraly se o pohoštění a zábavu účastníků v různých stanech a dřevěných boudách. Bedřichovský tělocvičný spolek čepoval ve své boudě výborný mok, který zvýšil tep tak mnohému účastníku. Za zpěvu a hudby (hrály 2 kapely, obveselovaly veselými písněmi) za tance a žertovných her uplynuly příliž rychle radostné hodiny a veselá slavnostní nálada trvala přes měnící se počasí až do pozdních večerních hodin. V pondělí byly ještě dozvuky této slavnosti. – V srpnu ožila mocně stavební činnost na území obce. V sousedním Rudolfově začala přespolní elektrárna stavbu vodní elektrárny. Napájena bude z bedřichovské přehrady, odkud již začala stavba přírodního kanálu. Množství body potřebné k napájení se povede od přehrady v zemi položeným kanálem až ke Kamenné závoře na Kohoutu, odtud pak železnými rourami položenými na betonových piliřích až k elektrárně. O celé výstavbě si ještě povíme po jejím dokončení. – Skoro tutéž dobu začíná město Jablonec rozsáhlé zachycování pramenů pitné vody na území Kristiánova, o nichž si také povíme po dokončení prací. – Dne 1. srpna v časných večerních hodinách byli hasiči v obci voláni. Jednalo se o dům č. 100 patřící Streidelovi. Rychlému energickému zákroku hasičů se podařilo oheň brzy uhasit, čímž byl majitel domu ušetřen značné škody. – ‚Čilý hasičský sbor si stanovil plán, že obstará si ke cvičení potřebné leziště. – Oba prázdninové měsíce červenec a srpen znamenaly pro místní školní radu bohatou činnost. Jestliže loni se věnovala péče hlavně úpravě vnějšku budovy, platila však péče letos vnitřnímu zařízení. Celé schodiště bylo důkladně opraveno, mimoto byl byt nadučitele co nejlépe seřízen. Velká péče se věnovala také vnitřnímu zařízení tříd a 1. třída byla vybavena novými sklápěcími lavicemi. – Noc z 11. na 12. srpen byla velmi neklidná. Silná bouře spojená s orkánovým větrem se přihnala. Jmenovitě v Jablonci a jiných obcích byly způsobeny velké škody, četné domy byly zbaveny krytiny, komíny převrženy, ba i celé domy byly zříceny a rozmetány. – Mluvím-li již o škodách způsobených bouří, která se přihnala mimo jiné celým Polabím, musím podotknouti, že letos bylo v létě špatné počasí. Sklizeň krmiva, nejdůležitější činitel našeho chovu dobytka se vydařila málokde, nejčastěji naši pěstitelé po těžké práci a námaze dostali pod střechu jen méněcenné seno v malém množství. Přirozeně způsobilo toto deštivé a studené počasí špatnou sklizeň obilí a brambor. – Jako každý rok, tak i letos provedla školní mládež v říjnu sbírku na ochranu dětí a péči o mládež, která vynesla 483,50 Kčs. – Pamětihodný den zvláštního významu byl 12. říjen. Zatím co v údolí řádila podzimní bouře, aniž způsobila větší škody, pronikl od severozápadu přes zalesněné svahy Krkonoš a Jizerských hor mimořádně silný orkán, který způsobil všude tam, kde zasáhl ohromnou škodu a polomy. Celé lesní plochy byly ničivou silou větru zničeny, mocné silné stromy byly zlomeny jako sirky. S hrůzou budou pamatovat všichni, kdož se toho dne nacházeli v lese, na hrůzné obrazy, které rozpoutané živly v krátké době provedly lámání, praskání a pád stromů jim připomínaly nejzuřivější okamžiky bitev z doby války světové. Podle odhadu byla škoda v revíru Bedřichov v enormní výši 23.000 pevných metrů. Truchlivé obrazy zpustošení jevily se návštěvníku zvláště na Suchém vrchu, na Uhelné cestě, za Novou Loukou a na mnoha jiných místech. A to vše se stalo v krátké době od 1. hod. odpoledne do soumraku. – Dne 15. 11. byla celá obec v pohybu. Jedno z nejdůležitějších práv občanů volby do Národního shromáždění a senátu byly prováděny. Občané a občanky spěchali s četnými kandidátními listinami ke škole, aby do uren ve dvou volebních místnostech vložili hlasy zástupců v parlamentě i senátu. Po skončených volbách byl ohlášen tento výsledek:

Národní shromáždění Senát.

Počet voličů 756  640
Odevzdáno hlasů 714  602
Něm. strana národní 33  30
Soc. demokr. 41  33
Křesť. socialisti 10  86
Komunisti. 186  166
Něm nár. soc. 149  108
Svaz zeměděl. 190  168
Židé - -
České strany 11  11

Podávání alkoholických nápojů bylo úředně den před volbami i v den voleb zakázáno. – Měsíc prosinec přinesl nám po pětileté přestávce žákovské představení, které bylo 13. 12. cv hostinci „U města Velký Varadín“ a 20. 12 opakováno v hostinci „Koruna.“ Obě představení měla pěknou návštěvu, také výkony žáků sklidily zasloužilý potlesk diváků. Obě představení vynesla 1783,40 Kčs, kterážto částka dík obětavosti německého tělovýchovného spolku, dělnického a pěveckého spolku a spolku div. Ochotníků skoro celá připadla na obdarování žáků a nákup nových školních pomůcek. Také majitelé hostinců Antonín Streit a Frant. Gärtner propůjčil sály zdarma, jakož i kadeřník Josef Streit ochotně a zdarma provedl úpravu herců. Obdarováni byli všichni žáci a dostali do 1 třídy: Krabice ke čtení 2 třídy: Barvy a štětce 2. a 3. třídy Hry s násobilkou. 3 “ : Deníky, psací potřeby. Vystupující žáci dostali obě knihy do života: „Cesta do života“ a „Na prahu života.“ Na tyto dary vydáno 1219,95 Kčs.

Také nejnovější technický vynález pronikl do naší obce. První radiostanice byla u lesního Josefa Priebsche v provozu a již 6. 12. jsme ji poslouchali. – Ke konci roku provedeno statistické sčítání zvířectva v obci a vykazuje: 27 koní, 214 kusů hovězího dobytka, 198 koz, 22 kusů vepřového dobytka, 8 králíků a 585 kusů drůbeže. – Tak jsme zachytili nejdůležitější příhody a události roku, který právě uplynul. Máme-li nakonec mluvit ještě také o možnostech výroby, musím povědět, že rok 1925 byl pro obchod naší industrie velmi neblahý. Všeobecný pokles průmyslu sklářského byl nepříjemně cítit po celý rok. Brusírny skla ztichly a osaměly, dříve v nich proudil tak čilý život. Nezaměstnanost klepe hlasitě a s ní se dostavilo ochuzení dělnictva a teprve poslední dny roku přinesly naději na jakési zlepšení, protože se podařilo dokončit jednání o výrobě skleněných kroužků a náramků. Kéž by byl příští rok v tomto směru lepší, aby obyvatelé Jizerských hor, beztak málo obdařeni bohatstvím, nebyli postiženi větší nouzí. – Podle úředních záznamů žilo v naší obci na konci roku 1259 obyvatel. Narozením přibylo 22, úmrtím ubylo 16 obyvatel.


Vytvořeno 14.12.2021 10:51:39 | přečteno 58x | tana
load